Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowo - modernizacyjnych na Oddziale Reumatologii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu (postępowanie powtórzone)

Poznań: Wykonanie robót remontowo - modernizacyjnych na Oddziale Reumatologii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Numer ogłoszenia: 134098 - 2007; data zamieszczenia: 03.08.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

 

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OPIS

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót remontowo - modernizacyjnych na Oddziale Reumatologii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie robót remontowo - modernizacyjnych na Oddziale Reumatologii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu w zakresie branż budowlanej, instalacyjnej i elektrycznej

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-9.

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 56.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

·                  Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium.III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy, posiadają odpowiednie doświadczenie w wykonaniu robót remontowo - modernizacyjnych tj. wykonali w ostatnich trzech latach co najmniej jedno zamówienie o podobnym charakterze i zbliżonej wartości oraz przedłożą potwierdzenie inwestora, że zrealizowane zamówienia zostały wykonane należycie.

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt.III.2 Wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeśli Wykonawca przystępujący do postępowania prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość jego oferty przewyższa dwukrotną wysokość kapitału zakładowego, do oferty tej należy dołączyć odpowiednie dokumenty wymagane w art. 230 kodeksu spółek handlowych (uchwała wspólników lub umowa spółki).
3.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 3, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, albo kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 4.
6 Wykaz wszystkich wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robot , a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie; wykaz należy złożyć wg wzoru załączonego do SIWZ,
7. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
8.Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 

·                  1. Cena - 80

·                  2. Termin wykonania zamówienia - 10

·                  3. Udzielony okres gwarancji - 10

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto
ul. Szkolna 8/12, 61 - 833 Poznań
Sekcja Zamówień Publicznych wejście J, I ptr. pok. 5.

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2007 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego Kancelaria ZOZ, wejście J I ptr. pok. 10.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Copyright © 2004 Urząd Zamówień Publicznych    

 

 

Dokumenty przetargowe zostały zamieszczone  jako załączniki do niniejszego ogłoszenia


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2007-08-03 12:30)
  • Formularz ofertowy (2007-08-03 12:30)
  • Kosztorys ślepy na roboty budowlane (2007-08-03 12:31)
  • Kosztorys ślepy na roboty instalacyjne (2007-08-03 12:31)
  • Kosztorys ślepy roboty elektryczne (2007-08-03 12:32)
  • Wzór wykazu wykonanych robót (2007-08-03 12:33)
  • Wzór umowy (2007-08-03 12:33)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-08-03 12:34)
  • Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2007-08-03 12:35)
  • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (2007-08-23 13:52)