Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu anestezjologicznego do zabiegów kardiochirurgicznych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa sprzętu anestezjologicznego do zabiegów kardiochirurgicznych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im . J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 133054 - 2007; data zamieszczenia: 02.08.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

·             Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu anestezjologicznego do zabiegów kardiochirurgicznych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im . J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia został podzielony na 21 części (pakietów) obejmujących różnego rodzaju sprzęt anestezjologiczny stosowany w zabiegach kardiochirurgicznych

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 21.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·             Informacja na temat wadium: W niniejszym postepowaniu nie jest wymagane wadium.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy: - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy prawo zamówień publicznych, - nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Brak choćby jednego z dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 i 4.3 SIWZ lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie wraz z tłumaczeniem na język polski dokumentów sporządzonych w językach obcych) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą); nie spełnienie warunków określonych 4.3 SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

·             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. III.2 Wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeśli Wykonawca przystępujący do postępowania prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość jego oferty przewyższa dwukrotną wysokość kapitału zakładowego, do oferty tej należy dołączyć odpowiednie dokumenty wymagane w art. 230 kodeksu spółek handlowych (uchwała wspólników lub umowa spółki). 3) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 3 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym wykonawca ma iedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, albo kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 4. 6) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 7) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ (pkt. 4.3 SIWZ): 1) Dokumenty (certyfikaty) dopuszczające wprowadzenie do obrotu medycznego i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego sprzętu anestezjologicznego, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy), tj. certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne - zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego 2) Materiały informacyjne dot. oferowanego sprzętu anestezjologicznego - obligatoryjnie dla pakietów XIV - XVII

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

·             1. Cena - 70

·             2. Ocena właściwości użytkowych - 30

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto ul. Szkolna 8/12, 61 - 833 Poznań.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2007 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto ul. Szkolna 8/12, 61 - 833 Poznań wejście J. I ptr. pok. 10.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Systemy do podawania tlenu.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rurka łącząca karbowana z dwoma łącznikami obrotowymi , z portem do odsysania - 700 szt. 2. Rurka łącząca karbowana z możliwością regulacji przestrzeni martwej 20 - 40 cm, z dwoma łącznikami obrotowymi z portem do odsysania - 50 szt. 3. Standardowy przewód tlenowy o dł. min. 180 cm - 700 szt. 4. Kaniule donosowe do podawania tlenu dla dorosłych, z prostymi wypustkami, z przewodem ok.200 cm - 500 szt. 5. Maski tlenowe dla dorosłych z przewodem o długości ok. 200 cm - 300 szt. 6. Pojemniki do inhalacji (nebulizator) - 100 szt. 7. Cewnik do odsysania dróg oddechowych ze zbiornikiem na wydzielinę do badania bakteriologicznego - 50 szt. 8. Jednorazowy nebulizator włączony do obwodu oddechowego respiratora, szczelny po odłączeniu nebulizatora - 50 szt. 9. Woda sterylna do nawilżania tlenu w pojemnikach o pojemności min. 600 ml, maks. 900 ml. ze sterylnym łącznikiem. - 150 szt. Na czas trwania umowy wykonawca dostarczający wodę przekaże zamawiającemu w nieodpłatne użytkowanie 7 szt. reduktorów.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o        1. Cena - 70

o        2. Ocena właściwości użytkowych - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Filtry oddechowe i obwody oddechowe.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Filtry oddechowe, elektrostatyczne z wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności nawilżania nie mniejszej niż 30,6 mh H2O oraz skuteczności filtracji nie mniejszej niż 99,99%, sterylne, pakowane pojedynczo papier/folia - 1500 szt. 2. Jednorazowe układy oddechowe - 3 rury karbowane, z możliwością regulacji przestrzeni martwej, dł. min. 150 c m, worek oddechowy o poj. 3 l, filtr oddechowy, łącznik kątowy z portem do odsysania - 200 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Cewniki do pęcherza moczowego.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Cewniki Foleya silikonowane, w rozmiarach CH: 10 - 50 szt. 12 - 100 szt. 14 - 100 szt. 16 - 700 szt. 18 - 100 szt. 20 - 50 szt. 2. Cewniki Tiemanna , w rozmiarach CH : 10 - 50 szt. 12 - 50 szt. 14 - 50 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o        1. Cena - 70

o        2. Ocena właściwości użytkowych - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Sprzęt do utrzymania drożności dróg oddechowych.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym, wyposażonym w samoczynny system zapobiegający wzrostowi ciśnienia, z balonikiem kontrolnym zawierającym opis rozmiaru, z otworem Murphego, o zaoblonych krawędziach w rozmiarach: 6,0 - 50 szt. 6,5 - 50 szt. 7,0 - 150 szt. 7,5 - 400 szt. 8,0 - 600 szt. 8,5 - 50 szt. 2. Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym, ze sztywnym mandrynem posiadającym otwór na prowadnicę Seldingera i odsysaniem znad mankietu, rozm. 9 - 10 szt. 3. Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii met. Griggsa, bez peana, z rurką tracheotomijną nr 9, z mankietem niskociśnieniowym, z odsysaniem znad mankietu - 10 szt. 4. Rurka ustno - gardłowa z kolorowym znacznikiem rozmiaru, w rozmiarach: 2 - 300 szt. 3 - 100 szt. 5. Wielorazowe prowadnice intubacyjne o wygiętym końcu, ułatwiające trudną intubację - 10 szt. 6. Wielorazowe maski twarzowe silikonowe, dobrze przylegające do twarzy, z mankietem uszczelniającym, w rozmiarach: 2 - 4 szt. 3 - 6 szt. 7. Worki oddechowe bez lateksu o pojemności 2l, zakończone kołnierzem, w rozmiarze 22F - 7 szt. 8. Maski krtaniowe w rozmiarach: 4 - 5 szt. 5 - 5 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o        1. Cena - 70

o        2. Ocena właściwości użytkowych - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zgłębniki żołądkowe.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zgłębnik żołądkowy ok. 100 cm z zamykaną końcówką z kolorowym znacznikiem rozmiaru, silikonowy , w rozmiarach: 16 - 150 szt. 18 - 150 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Cewniki do żył centralnych.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Cewnik do wkłuć centralnych trójdrożny (G16+G18+G18), dł. 16 cm z igłą Seldingera, z wyposażeniem do wprowadzenia - 900 szt. 2. Cewnik do wkłuć centralnych trójdrożny, z powłoką bakteriobójczą (G16+G18+G18), ze strzykawką z otworem w tłoku, z zastawką hemostatyczną służącą do bezkrwawej lokalizacji naczynia - 50 szt. 3. Cewniki do wkłuć centralnych jednoświatłowy G14, dł. 16 cm, z igłą Seldingera z wyposażeniem do wprowadzenia - 100 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Akcesoria do kaniul do wlewów dożylnych.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedłużacze do infuzji bez kranika w rozmiarach: 25cm - 100 szt. 150 cm - 4000 szt. 2. Przedłużacze do pomp infuzyjnych wysokociśnieniowych w rozmiarach: 100 cm - 700 szt. 150 cm - 700 szt. 3. Przedłużacze do infuzji z kranikiem 25 cm - 1800 szt. 4. Przedłużacze do infuzji typu Heidelberg (Ø 3 mm) 140 cm - 800 szt. 5. Kraniki trójdrożne z indykatorem otwarte/zamknięte - 18500 szt. 6. Koreczki do kaniul do wlewów dożylnych - 3000 szt. 7. Koreczki zamykające z membraną lateksową - 800 szt. 8. Koreczki COMBI - 800 szt. 9. Strzykawki do pomp infuzyjnych typu Braun i Ascor o poj. 50 ml - 2300 szt. 10. Strzykawki do pomp infuzyjnych czarne o poj. 50 ml - 200 szt. 11. Przedłużacze do pomp infuzyjnych czarne o dł. 150 cm - 200 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o        1. Cena - 70

o        2. Ocena właściwości użytkowych - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Kaniule dotętnicze.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kaniule dotętnicze 20G - 800 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o        1. Cena - 70

o        2. Ocena właściwości użytkowych - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zestawy do przetoczeń krwi.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zestawy do przetoczeń krwi z filtrem wychwytującym drobne skrzeplinki; wymagana bezwzględnie szczelność dla płynu i powietrza - 4200 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zestawy do przetoczeń z regulatorem przepływu.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Regulator przepływu do infuzji grawitacyjnej z zestawem do przetoczeń - 1300 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Strzykawki do pompy Żaneta.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Strzykawki do sondy typu Żaneta o poj. min. 50 ml - 150 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Zestaw do pomiaru rzutu serca metodą PICCO.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do pomiaru rzutu serca metodą PICCO - 20 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Ambu.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Silikonowy resuscytator ambu z możliwością sterylizacji, bezlateksowy, z zastawką ciśnieniową dla dorosłych, dostarczający 1500 ml objętości oddechowej - 10 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Zestaw do pom ieru rzutu serrca metodą Flo Trac.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do pomiaru rzutu serca Flo Trac - 20 szt. Na czas trwania umowy wykonawca dostarczający cewniki Flo Trac przekaże mawiającemu w nieodpłatne użytkowanie aparat monitorujący.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Czujniki do pomiaru ciśnienia.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Czujniki do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią z kablami połączeniowymi do posiadanych monitorów 1) - czujniki pojedyncze - 300 szt. - kable do czujników pojedynczych: - do monitorów Philips - 10 szt. - do monitorów Space Labs - 5 szt. 2) - czujniki podwójne - 1100 szt. - kable do czujników podwójnych: - do monitorów Philips - 10 szt. - do monitorów Space Labs - 5 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Cewniki Swan Ganza.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cewnik Swan - Ganza w rozmiarze 7,5F/110 cm - 10 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Akcesoria do monitorów Philips.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Mankiety do automatycznego pomiaru ciśnienia dla droosłych - 14 szt. 2. Kable z 5 elektrodami do EKG - 7 szt. 3. Czujniki pomiaru temperatury skóry - 10 szt. 4. Czujniki do pomiaru saturacji krwi dla dorosłych - 10 szt. Sprzęt zamawainy w pakiecie XVII musi być kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego monitorami Philips.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Systemy bezigłowe.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.System bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, bez metalu i lateksu, do stosowania min. 72 godz. i na 100 połączeń - 1000 szt. 2.System bezigłowy do stosowania przy przetoczeniach, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, nie powodujący hemolizy, do stosowania min. 24 godz. - 500 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Zestawy do żywienia grawitacyjnego.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestawy do żywienia grawitacyjnego - 400 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Worki do godzinowej zbiórki moczu.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Worki do godzinowej zbiórki moczu - 15 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Cewniki do odsysania w systemie zamkniętym.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cewniki do odsysania w systemie zamknietym - 150 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2007-08-02 12:58)
  • Formularz ofertowy (2007-08-02 12:59)
  • wzór umowy (2007-08-02 12:59)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-08-02 13:00)
  • Wyjasnienia nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (2007-08-06 13:49)
  • Sprostowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (2007-08-08 09:43)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzytniejszych ofert w pakietach (2007-08-17 14:25)
  • ZP-12 (2007-08-17 14:26)
  • ZP-21 (2007-08-17 14:26)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2007-09-13 12:07)