Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowo- modernizacyjnych na Oddziale Reumatologii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

    OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANE NA PORTALU UZP W DNIU 5.07.2007R.

Poznań: Wykonanie robót remontowo - modernizacyjnych na Oddziale Reumatologii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 113089 - 2007; data zamieszczenia: 05.07.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

·             Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót remontowo - modernizacyjnych na Oddziale Reumatologii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamowienie obejmuje wykonanie robót remontowo - modernizacyjnych na Oddziale Reumatologii Szpitala im. J. Strusia w zakresie branż budowlanej, instalacyjne i elektrycznej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 35.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·             Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

·             III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 

 

 

·             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy: - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy prawo zamówień publicznych, - nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy, - posiadają odpowiednie doświadczenie w wykonaniu robót remontowo - modernizacyjnych tj. wykonali w ostatnich trzech latach co najmniej jedno zamówienie o podobnym charakterze i zbliżonej wartości oraz przedłożą potwierdzenie inwestora, że zrealizowanie zamówienia zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Brak choćby jednego z dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 SIWZ lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą).

·             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 Wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Jeśli Wykonawca przystępujący do postępowania prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość jego oferty przewyższa dwukrotną wysokość kapitału zakładowego, do oferty tej należy dołączyć odpowiednie dokumenty wymagane w art. 230 kodeksu spółek handlowych (uchwała wspólników lub umowa spółki). - Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz wszystkich wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robot , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie; wykaz należy złożyć wg wzoru załączonego do niniejszej specyfikacji. - Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. - Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

·             1. Cena - 80

·             2. Termin wykonania zamówienia - 10

·             3. Udzielony okres gwarancji - 10

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto Sekcja Zamówień Publicznych ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2007 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego Kancelaria Zakładu. wejscie J I ptr. pok. 10.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2007-07-06 09:43)
  • Kosztorys ślepy - roboty budowlane (2007-07-06 09:44)
  • Kosztorys ślepy - roboty instalacyjne (2007-07-06 09:45)
  • kosztorys ślepy - roboty elektryczne (2007-07-06 09:46)
  • Formularz ofertowy (2007-07-06 09:46)
  • Wzór umowy (2007-07-06 09:47)
  • wykaz robót (2007-07-06 09:49)
  • wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-07-06 09:50)
  • Wzór oświadczenia z art 22 ust 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2007-07-06 09:51)
  • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (2007-07-26 12:59)