Dostawa sprzętu do pobierania krwi w zamkniętym systemie próżniowym dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa sprzętu do pobierania krwi w zamkniętym systemie próżniowym dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Numer ogłoszenia: 112815 - 2007; data zamieszczenia: 05.07.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu do pobierania krwi w zamkniętym systemie próżniowym dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu do pobierania krwi w zamkniętym systemie próżniowym dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu w asortymencie oraz zamawianych ilościach wyszczególnionych w poniższym zestawieniu oraz na załączonych formularzach ofertowych.
Poszczególne elementy systemu winny ze sobą bezawaryjnie współpracować.
Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę do zamawiającego transportem wykonawcy,
Przedmiot zamówienia podzielony został na następujące pakiety (części):
PAKIET I - System dla Centralnego Laboratorium Analitycznego Szpitala
PAKIET II - SYSTEM DLA LABORATORIUM ODDZIAŁU ZAKAŹNEGO
PAKIET III - KOŃCÓWKI I STAZY

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 1. Cena - 80

 2. jakość oferowanego sprzętu - 20

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szkolna 8/12 w Sekcji Zamówień Publicznych pok. nr 5 (wejście J).

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.07.2007 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w Kancelarii ZOZ Poznań - Stare Miasto na terenie Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szkolna 8/12, pok. 10 (wejście J).

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: System dla Centralnego Laboratorium Analitycznego Szpitala.

 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Probówki biochemiczne z zamknięciem zdejmowanym o wym. 13 x 100 mm i objętości pobrania krwi ok. 5,5 - 7 ml - 40 000 szt.
2. Probówki biochemiczne z zamknięciem zdejmowanym z separatorem żelowym
o wym. 16 x 100 mm i objętości pobrania krwi ok. 7 - 8,5 ml - 4 000 szt.
3. Probówki morfologiczne z zamknięciem zdejmowanym o wymiarach 13 x 75 mm
i objętości pobrania krwi 2 ml z K3 EDTA - 25 000 szt.
4. Probówki do koagulologii z zamknięciem zdejmowanym o wym. 13 x 75 mm
i objętości pobrania krwi ok. 2,7 ml ( z 3,2% cytrynianem sodowym) - 10 000 szt.
5. Probówki do OB z 3,8% cytrynianem sodu o wym. 9 x 120 mm i objętości 4,4 ml plus statywy pozwalające odczytać jednorazowo 60 OB. - 8 000 szt.
6. Probówki z heparyną litową o wym. 13x100 mm i objętości ok. 6 ml - 1 000 szt.
7. Igły motylkowe gotowe do użycia z wężykiem dł. ok. 20 - 30 cm (nie wymagające montowania łącznika przed użyciem gotowe do użycia) Ø 0,8 mm - 3 000 szt.
8. Igły systemowe 0,9 - 28 000 szt.
9. Igły systemowe 0,8 - 2 000 szt.
10. Łączniki do wkłucia centralnego (Adapter Laur) - 3 000 szt.
11. Probówki do koagulologii z zamknięciem zdejmowanym o wym. 13 x 75 mm o objętości pobrania krwi ok. 3,6 ml(z 3,2% cytrynianem sodowym) - 2 000 szt.
12. Uchwyty jednorazowego użytku z systemem zatrzaskowego mocowania igły bez możliwości jej odłączenia po użyciu (uchwyt gwarantujący brak możliwości ponownego użycia) - 30 000 szt..

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: YSTEM DLA LABORATORIUM ODDZIAŁU ZAKAŹNEGO.

            2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: KOŃCÓWKI I STAZY.

          2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.00-3.

           3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

           4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

Copyright © 2004 Urząd Zamówień Publicznych    


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia (2007-07-05 12:09)
 • Formularz ofertowy nr 1 (2007-07-05 12:09)
 • Formularz ofertowy nr 2 (2007-07-05 12:10)
 • Formularz ofertowy nr 3 (2007-07-05 12:10)
 • Wzór umowy (2007-07-05 12:10)
 • Wzór oświadczenia z art.22 ust.1i art. 24 ust. 1 i 2 (2007-07-05 12:11)
 • Wzór zastrzenia informacji zawartych w ofercie (2007-07-05 12:12)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2007-07-09 12:06)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2007-07-13 13:52)
 • Zbiorcze zestawienie złożonych ofert ZP-12 (2007-07-13 13:53)
 • Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert ZP-21 (2007-07-13 13:54)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENU ZAMÓWIENIA (2007-08-03 10:25)