Przetarg nieograniczony na świadczenie usłu w zakresie unieszkodliwiania odpadów medycznych wraz z ich odbiorem i transportem


   Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczone na poralu BZP w dniu 05.07.2007r.


 

Poznań: Świadczenie usług w zakresie unieszkodliwiania odpadów medycznych wraz z ich odbiorem i transportem

Numer ogłoszenia: 112779 - 2007; data zamieszczenia: 05.07.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

 

·             Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

 

I.                   2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

II.                SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OPIS

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie unieszkodliwiania odpadów medycznych wraz z ich odbiorem i transportem.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, wywóz specjalnie przystosowanymi srodkami transportu oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych poprzez ich termiczne przekształcanie w spalarni przystosowanej i uprawnionej do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych w przewidywanej ilości ok. 79000 kg rocznie

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.12.22.20-6.

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

·             Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium.III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy:
- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych,
- nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy,
- posiadają wydane przez właściwe organy aktualne zezwolenia, tj:
a/ zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
b/ zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych,
c/ zezwolenie na termiczne przekształcanie odpadów niebezpiecznych
w spalarniach tych odpadów, spełniających warunki określone w obowiązujących przepisach,
-posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówienia tj. wykonali w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej jedno zamówienie (jedna roczna umowa) odpowiadające swoim rodzajem (tj. świadczenie usług w zakresie ieszkodliwiania odpadów medycznych wraz z ich odbiorem i transportem) i wartością niniejszemu zamówieniu, jeśli przedłożą dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. Do oceny czy wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie brane będą pod uwagę wyłącznie usługi realizowane w szpitalach o liczbie łóżek nie mniejszej niż 200. Nie będą brane pod uwagę inne jednostki ochrony zdrowia, lub szpitale mniejsze niż 200-łóżkowe.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty , pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Brak choćby jednego z dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 SIWZ lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie rzetłumaczenie na język polski dokumentów złożonych w językach obcych) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą) .

·             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty:
- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- Jeśli wykonawca przystępujący do postępowania prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość jego oferty przewyższa dwukrotną wysokość kapitału zakładowego, do oferty tej należy dołączyć odpowiednie dokumenty wymagane w art. 230 kodeksu spółek handlowych (uchwała wspólników lub umowa spółki).
- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.
- Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawo zamówień publicznych.
- Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie unieszkodliwiania odpadów medycznych (niebezpiecznych).
- Zezwolenie na transport odpadów medycznych (niebezpiecznych).
- Zezwolenie na termiczne przekształcanie odpadów niebezpiecznych w spalarniach tych odpadów, spełniających warunki określone w obowiązujących przepisach.
- Wykaz (wg wzoru załączonego do SIWZ) wszystkich wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy - w tym okresie, usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Co najmniej jedno z wymienionych w wykazie zamówień winny spełniać wymagania określone w pkt. 4.1.4. SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto Sekcja Zamówień Publicznych ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań.

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.07.2007 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego Sekcja Zamówień Publicznych, wejście J I ptr. pok. 5.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2007-07-05 11:47)
 • FORMULARZ OFERTOWY (2007-07-05 11:48)
 • Wzór umowy (2007-07-05 11:49)
 • Wykaz wykonanych prac (2007-07-05 11:51)
 • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-07-05 11:51)
 • Druk oswiadczenia z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 (nieobowiązkowy) (2007-07-05 11:52)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2007-07-09 12:10)
 • Zawiadomienie o wnisesieniu protestu na postanowienia SIWZ (2007-07-10 12:23)
 • Treść protestu na postanowienia SIWZ (2007-07-10 12:24)
 • Decyzja o rozstrzygnięciu protestu na postanowienia SIWZ (2007-07-12 14:36)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2007-07-16 10:41)
 • ZP-12 (2007-07-16 10:42)
 • ZP-21 (2007-07-16 10:42)