Przetarg nieograniczony na dostawę pieluchomajtek i podkładów higienicznych jednorazowego użytku dla pacjentów Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa pieluchomajtek i podkładów higienicznych jednorazowego użytku dla pacjentów Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Numer ogłoszenia: 112559 - 2007; data zamieszczenia: 05.07.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pieluchomajtek i podkładów higienicznych jednorazowego użytku dla pacjentów Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa pieluchomajtek i podkładów higienicznych jednorazowego użytku dla pacjentów Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu w asortymencie oraz zamawianych ilościach wyszczególnionych w poniższym zestawieniu Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę do zamawiającego transportem wykonawcy.. Przedmiot zamówienia podzielony został na niżej wymienione pakiety (części): PAKIET I - PIELUCHOMAJTKI DLA PACJENTÓW DOROSŁYCH - 50.000 szt. PAKIET II - PODKŁAD HIGIENICZNY NIEJAŁOWY - 5.000 szt.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 25.12.23.10-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Opieki Zdrowotnej - Poznań - Stare Miasto, Szpital im. J. Strusia w Poznaniu, ul. szkolna 8/12.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2007 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w kancelarii Zakładu Opieki Zdrowotnej na terenie Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szkolna 8/12, pok. 10 (wejscie J).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PIELUCHOMAJTKI DLA PACJENTÓW DOROSŁYCH.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PODKŁAD HIGIENICZNY NIEJAŁOWY.

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2007-07-05 09:57)
  • Formularz ofertowy (2007-07-05 09:58)
  • Wzór umowy (2007-07-05 09:58)
  • Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2007-07-05 09:59)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-07-05 10:00)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2007-07-13 08:53)
  • Zbiorcze zestawienie złożonych ofert ZP-12 (2007-07-13 08:56)
  • Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert ZP-21 (2007-07-13 08:57)
  • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (2007-07-31 11:53)