Przetarg nieograniczony na dostawę tlenu medycznego sprężonego dla potrzeb Szpitala Im.J.Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa tlenu medycznego sprężonego dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 110965 - 2007; data zamieszczenia: 03.07.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa tlenu medycznego sprężonego dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa tlenu medycznego sprężonego dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu w ilościach i asortymencie określonych poniżej oraz w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę tlenu transportem wykonawcy, w butlach stanowiących jego własność, spełniających wymagania dla urządzeń działających pod ciśnieniem : TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY: 1.Tlen medyczny sprężony - w butlach stalowych o pojemności 6,4 m³ w ilości 8.500 butli

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.11.70-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Opieki zdrowotnej Poznań - Stare Miasto Szpital im.J.Strusia.w Poznaniu, ul.Szkolna 8/12, 61-833 Poznań.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: -

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: -

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2007 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w Kancelarii Zakładu Opieki Zdrowotnej na terenie Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szkolna 8/12, pok. 10 (wejście J)..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


ZAŁĄCZNIKI

  • SPECYFIKACJA Istotnych warunków zamówienia (2007-07-03 13:19)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2007-07-03 13:19)
  • WZÓR UMOWY (2007-07-03 13:20)
  • Wzór oświadczenia z art 22ust 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2007-07-03 13:20)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-07-03 13:21)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2007-07-11 12:21)
  • Zbiorcze zestawienie złożonych ofert ZP-12 (2007-07-11 12:22)
  • Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert ZP-21 (2007-07-11 12:24)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2007-08-24 07:57)