Przetarg nieograniczony na dostawę respiratorów dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa respiratorów dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 103769 - 2007; data zamieszczenia: 20.06.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa respiratorów dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa respiratorów z przeznaczeniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu w ilości 2-óch egzemplarzy. Wymagane parametry techniczne i użytkowe przedmiotu zamówienia zostały opisane szczegółowo w części I formularza ofertowego, załączonego do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest sprzęt fabrycznie nowy, produkcji 2007r.,posiadający certyfikaty, o których mowa w pkt 1.2 oraz 4.3 SIWZ, na który udzielona zostanie co najmniej 24-miesięczna gwarancja, spełniający wymagania co do parametrów technicznych, określonych w części I formularza ofertowego załączonego do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje również: a/ dostawę przedmiotu zamówienia transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko do siedziby zamawiającego (wraz z jego wniesieniem), b/ montaż, instalację i uruchomienie zamawianego sprzętu w siedzibie zamawiającego, w pomieszczeniu przez niego wskazanym, c/ przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego sprzętu i oprogramowania - wymagane jest szkolenie dla osób, które posługiwać się będą tym sprzętem.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.22.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto Szpital im.J.Strusia w Poznaniu ul.Szkolna 8/12 61-833 Poznań.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: -

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: -

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2007 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w Kancelarii Zakładu Opieki Zdrowotnej na terenie Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szkolna 8/12, pok. 10 (wejście J).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


ZAŁĄCZNIKI

 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2007-06-20 13:51)
 • FORMULARZ OFERTOWY (2007-06-20 13:52)
 • WZÓR UMOWY (2007-06-20 13:53)
 • Wzór oświadczenia z art.22 ust.1 i art.24 ust. 1 i 2 (2007-06-20 13:53)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-06-20 13:54)
 • Wyjaśnienia nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2007-06-22 11:59)
 • MODYFIKACJA treści wzoru umowy (2007-06-22 12:00)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2007-06-29 13:15)
 • ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert (2007-06-29 13:16)
 • ZP-21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2007-06-29 13:17)
 • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (2007-07-19 08:34)