Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych różnych, artykułów spożywczych sypkich, przetworów warzywno-owocowych oraz mrożonek warzywno-owocowych i mącznych dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                                    Strona l z 2

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/05/18-996173

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12

Miejscowość:                                   Kod pocztowy;         Województwo:

Poznań                                           61-833                 wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów:                Telefon:

Magdalena Głuchowska                          061/8585623 e-mall:                                        Fax;

zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl              061/8585623

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

Rodzaj zamówienia;                          Dostawy Tryb postępowania:                          Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa artykułów spożywczych różnych, artykułów        spożywczych sypkich, przetworów warzywno-owocowych oraz mrożonek warzywno-owocowych i mącznych dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu.      Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Przedmiot zamówienia podzielony został odpowiednio na pakiety (części).

PAKIET l   -    ARTYKUŁY SPOŻYWCZE RÓŻNE l PRZYPRAWY

PAKIET II   -    ARTYKUŁY SPOŻYWCZE SYPKIE

PAKIET III  -     PRZETWORY WARZYWNE

PAKIET IV  -     PRZETWORY OWOCOWE (kompoty)

PAKIETY   -     DŻEMY

PAKIET VI  -    SYROPY l SOKI OWOCOWE

PAKIET VII -     SOKI WARZYWNO-OWOCOWE

PAKIET VIII -    MROŻONKI OWOCOWO-WARZYWNE

PAKIET IX -    MROŻONKI MĄCZNE

Oferty można składać na całość przedmiotu zamówienia lub wybrany(e) pakiet (y), przy czym

na pełne wyszczególniony w nich asortyment. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert

wariantowych.

Kryteria oceny ofert:

KRYTERIA DOTYCZ ĄCE PAKIETÓW : III. IV. V.VI.VII

a/ cena oferty                    90 pkt. znaczenia w ocenie

b/ jakość oferowanych art.spożywczych 10 pkt znaczenia w   ocenie

KRYTERIA DOTYCZ ĄCE PAKIETÓW : I.II.VIII.IX:

 

                                     cl    cena oferty                   100 pkt. znaczenia w ocenie

 

 

 

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy) Data:   24 / 05 / 2007 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

Termin składania ofert do dnia 24.05.2007r. do godziny 09:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - w Kancelarii, wejście J, II ptr.,

pok.nr 10.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2007r. o godzinie 11:00, w Sekcji Zamówień

Publicznych wejście J,II ptr.,pok. Nr 5.

 

http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_owp                                                     2007-05-18


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2007-05-18 14:26)
  • SIWZ (2007-05-18 14:26)
  • Formularz ofertowy (2007-05-18 14:27)
  • Wzór umowy (2007-05-18 14:27)
  • wzór oświadczenia z art 22ust 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2007-05-18 14:27)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-05-18 14:28)
  • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2007-06-12 13:30)
  • OGŁOSENIE O ZAWARCIU UMOWY (2007-07-06 08:05)