Dostawa sprzętu anestezjologicznego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/05/15-453388

 

Nazwa i adres Zamawiającego

 

Nazwa:    

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

 

Adres pocztowy:    

 

Ulica:

Szkolna 8/12

Miejscowość:    

Kod pocztowy:    

Województwo:    

Poznań

61-833

wielkopolskie

 

Osoba upoważniona do kontaktów:

Telefon:

Elzbieta Prządka

061/85 85 623

e-mail:

Fax:

 

zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl

061/85 85 623

 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.szpital-strusia.poznan.pl

 

Rodzaj zamówienia:

Dostawy

 

Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa sprzętu anestezjologicznego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.
Przedmiot zamówienia podzielony został na pakiety (części) i obejmuje:

 

Pakiet I - Sprzęt do utrzymania drożności dróg oddechowych *

1.       Rurki ustno-gardłowe nr 2                      -          1000 szt.

2.       Rurki ustno-gardłowe nr 3                      -          1000 szt.

3.   Rurki intubacyjne z mankietem nr 7       -             260 szt.

4.   Rurki intubacyjne z mankietem nr 7,5      -             500 szt.

5.    Rurki intubacyjne z mankietem nr 8      -              500 szt.

6.   Rurki intubacyjne zbrojone silikonowo-lateksowe z mankietem nr 7   - 50 szt.

7.   Rurki intubacyjne zbrojone silikonowo-lateksowe z mankietem nr 7,5- 70 szt.

8.   Prowadnica do trudnych intubacji z zakrzywioną końcówką (bougie), -  10szt.

9.   Rurka inkubacyjna do trudnych intubacji nr 7,5        -              100 szt.  

Pakiet II - Sprzęt urologiczny *

1.   Zatyczki (zaślepki) do cewników uniwersalne do wszystkich rozmiarów       -            500 szt.

2.   Łączniki do łączenia cewników z drenami lub strzykawkami Luer-Lock       -        300 szt.       

3.   Cewniki Foley’a silikonowe CH 14         -             100 szt.

4.   Cewniki Foley’a silikonowe CH 16         -             100 szt.

5.   Cewniki Foley’a silikonowe CH 18         -             100 szt.

6.   Cewniki Foley’a silikonowe CH 20         -             200 szt.

7.   Cewniki Foley’a silikonowe CH 22          -            200 szt.

8.   Cewniki Tiemanna z balonem CH 14     -               30 szt.

9.   Cewniki Tiemanna z balonem CH 18    -              30 szt.

10. Cewniki Tiemanna z balonem CH 20    -              10 szt.

11. Cewniki Tiemanna bez balonu CH 16   -              30 szt.

12. Cewniki Tiemanna bez balonu CH 18   -              30 szt.

13. Worki do moczu                                    -         1300 szt.

Pakiet III - Zestaw do diurezy godzinowej

1.   Zestawy do pomiaru diurezy godzinowej       -             80 szt.

 
Pakiet IV - Rurki tracheostomijne metalowe *

1.   Rurki tracheostomijne metalowe nr 7,0        -              6 szt.

2.   Rurki tracheostomijne metalowe nr 8,0       -              6 szt.

Pakiet V - Pułapka wodna

1.   Pułapka wodna zielona do aparatu do pomiaru stężenia CO2 kompatybilna

      z modułem do kapnografii Datex_Ohmeda   -          30 szt.

 
Pakiet VI – Obwody oddechowe do respiratora

1.   Obwody oddechowe jednorazowe dla dorosłych     -         500 szt.

 
Pakiet VII – Worki samorozprężalne

1.   Worki samorozprężalne                                          -             8 szt.

 
Pakiet VIII – Wkłucia dwudrożne

1.   Worki dwudrożne z zaworem bocznym                   -         500 szt.

 
Pakiet IX – Obwody oddechowe do aparatu do znieczulenia

1.   Obwody oddechowe jednorazowe dla dorosłych kompatybilne z aparatem

      do znieczulenia Julian firmy Drager                         -         150 szt.

 

Kryteria oceny ofert:

  A – w pakiecie III
a/ cena oferty                                   80 pkt. znaczenia w ocenie
b/  ocena właściwości użytkowych    20 pkt. znaczenia w ocenie        

 B – w pakietach I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX

a/ cena oferty                                 100 pkt. znaczenia w ocenie

 

Terminy:  (jeżeli dotyczy)

 

Termin składania ofert:  

Data:    2007/05/24

 

Miejsce składania ofert:

Oferty należ składać w siedzibie zamawiającego - Kancelaria, pok. 10, wejście J, II  ptr.

 

 

Dokumenty przetargowe zostały zamieszczone kolejno jako załączniki poniżej tego ogłoszenia


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2007-05-15 10:30)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2007-05-15 10:31)
  • Formularz ofertowy (2007-05-15 10:31)
  • Wzór umowy (2007-05-15 10:31)
  • Wzór oświadczenia z art.22 ust.1i art. 24 ust. 1 i 2 (2007-05-15 10:33)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-05-15 10:33)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2007-05-21 11:35)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2007-06-05 13:06)
  • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (2007-06-27 09:10)