Przetarg nieograniczony na dostawę wosku kostnego i gazy hemostatycznej do operacji kardiochirurgicznych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                                Strona l z l

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/04/30-842358

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:


Województwo:

wielkopolskie


Ulica:Szkolna 8/12

Miejscowość:  Poznań                                   

Kod pocztowy:    61-833

 

Osoba upoważniona do kontaktów:    Elżbieta Prządka                                 

Telefon:     061/85 85 623

Fax: 061/85 85 623

e-mail:   zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl             

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

Rodzaj zamówienia:   Dostawy  

Tryb postępowania:                           Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Dostawa wosku kostnego i gazy hemostatycznej do operacji kardiochirurgicznych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia został podzielony na niżej wymienione pakiety (części):

 

PAKIET I - WOSK KOSTNY -    1000 szt. (opak. jednostkowych)

PAKIET II -GAZA HEMOSTATYCZNA   -600 szt.(opak. jednostkowych)

 

Kryteria oceny ofert:

a/ cena oferty                   - 80 pkt.

b/ ocena własności użytkowych - 20 pkt.

 

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy)

 Data:   11/ 05 / 2007 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - Kancelaria ZOZ, pok. 10, wejście J, II ptr.

 

http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_owp                                                  2007-04-30


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2007-04-30 11:24)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2007-04-30 11:24)
  • Formularz ofertowy (2007-04-30 11:28)
  • Wzór umowy (2007-04-30 11:30)
  • Wzór oświadczenia z art.22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2007-04-30 11:31)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-04-30 11:31)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2007-05-24 08:18)
  • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (2007-07-06 13:16)