Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu na Oddziale Długoterminowej Opieki Medycznej i Izbie Przyjęć Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

 

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                                   Strona l z l

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/04/25-1969714

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:


 

Województwo:

wielkopolskie


Ulica:

Szkolna 8/12 Miejscowość:                                      Kod pocztowy:

Poznań                                         61-833


 

Osoba upoważniona do kontaktów:                  Telefon:

Krystyna Frydrych                                 0618585623 e-mail:                                           Fax:

zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl               0618585623

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

Rodzaj zamówienia:                            Usługi Tryb postępowania:                            Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie remontu na Oddziale Długoterminowej Opieki Medycznej i Izbie Przyjęć Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Kryteria oceny ofert:

Cena                             80 pkt. Terminh wykonania zamówiernia    10 pkt. Okres udzielonej gwarancji         10 pkt.

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy) Data:   08 / 05 / 2007 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego (Kancelaria, pok. 10 wejście J)

http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_owp                                                     2007-04-25

 


ZAŁĄCZNIKI

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2007-04-25 13:18)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2007-04-25 13:19)
 • Formularz ofertowy (2007-04-25 13:19)
 • KOSZTORYS ŚLEPY REMONT ODDZIAŁU DOM - ZADANIE I (2007-04-25 13:20)
 • KOSZTORYS ŚLEPY DLA IZBY PRZYJĘĆ - ZADANIE II (2007-04-25 13:21)
 • Wzór wykazu wykonanych zamówień (2007-04-25 13:22)
 • Wzór umowy (2007-04-25 13:23)
 • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-04-25 13:24)
 • SPROSTOWANIE TREŚCI SIWZ ORAZ FORMULARZA OFERTOWEGO (2007-04-26 12:06)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT (2007-05-10 13:15)
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy (2007-05-28 10:22)