Przetarg nieograniczony na wykonanie robót dekarskich na budynkach Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

ZP/1704/2007

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto

Ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań

 

ogłasza:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej równowartości 60.000 euro na

 

na wykonanie robót dekarskich na budynkach

Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

 

ADRES STRONY INTERNETOWEJ:

 

www.szpital-strusia.poznan.pl     link: zamówienia publiczne; przetargi i ogłoszenia

e-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl

 

Postępowanie prowadzi: Sekcja Zamówień Publicznych tel./fax; 061/ 85 85 623

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, formularz oferty cenowej, wzór umowy i inne dokumenty zamieszczone zostały jako załączniki do ogłoszenia o wszczęciu postępowania (w kolejności ich zamieszczania na stronie internetowej – ostatni załącznik jest ostatnim zamieszczonym dokumentem).

Kolejne dokumenty związane z przedmiotowym przetargiem zamieszczane będą sukcesywnie w trakcie trwania postępowania, również jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót dekarskich na niżej wymienionych budynkach Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu:

            a) budynek od ul. Szkolnej 8/12

            b) budynek od ul. Podgórnej 13

            c) budynek od ul. Podgórnej 11

            d) budynek od ul.  Podgórnej 9

            e) budynek Kuchni Centralnej

            f) budynek Archiwum          

            o  łącznej powierzchni 3.400 m²

 

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych, ani też wariantowych.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie winno być wykonane w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy:

-           spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-           nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy,

-          posiadają odpowiednie doświadczenie w wykonaniu robót dekarskich tj. wykonali w ostatnich trzech latach co najmniej jedno zamówienie   o podobnym charakterze i zbliżonej wartości (tj. wartości odpowiadającej wartości złożonej oferty z tolerancją ok. 20%) oraz przedłożą potwierdzenie inwestora, że zrealizowanie zamówienia  zostały wykonane należycie.                      

 

   

 

Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych powyżej wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty:

-           Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

-           Jeśli wykonawca przystępujący do postępowania prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość jego oferty przewyższa dwukrotną wysokość kapitału zakładowego, do oferty tej należy dołączyć odpowiednie dokumenty wymagane w art. 230 kodeksu spółek handlowych (uchwała wspólników lub umowa spółki).

-           Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.           

-           Wykaz wszystkich wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie; wykaz należy złożyć wg wzoru załączonego do niniejszej specyfikacji.

-           Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1  Prawa  zamówień publicznych.

-           Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 .

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu  o dokumenty oraz oświadczenia  i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.

Brak choćby jednego z dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 SIWZ lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak  pieczątki  lub podpisu  osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski)  spowoduje wykluczenie wykonawcy  z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za         odrzuconą), z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 powołanej ustawy.

 

WADIUM  -  w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

          a/        cena oferty                                                     80 pkt. znaczenia w ocenie         

            b/         termin wykonania robót                               10 pkt. znaczenia w ocenie

            c/         udzielony okres gwarancji                           10 pkt. znaczenia w ocenie         

           

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Termin składania ofert  do dnia  8.05.2007r. do godziny 09:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – w Kancelarii ZOZ, wejście J, I ptr., pok.nr 10.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  8.05.2007r. o godzinie 11:00, w Sekcji Zamówień Publicznych

Wejście J,I ptr.,pok. Nr 5.

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ wynosi 30 dni ; bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu

składania ofert.

 

NINIEJSZE OGŁOSZENIE ZOSTAŁO PRZEKAZANE DO BULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W DNIU 20.04.2007r.

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2007-04-24 09:15)
 • Formularz ofertowy (2007-04-24 09:16)
 • KOSZTORYS ŚLEPY DLA BUDYNKU UL.SZKOLNA 8/12 (2007-04-24 09:17)
 • KOSZTORYS ŚLEPY DLA BUDYNKU UL. PODGORNA 9 (2007-04-24 09:17)
 • KOSZTORYS ŚLEPY DLA BUDYNKU UL. PODGORNA 11 (2007-04-24 09:18)
 • KOSZTORYS ŚLEPY DLA BUDYNKU UL. PODGORNA 13 (2007-04-24 09:18)
 • KOSZTORYS ŚLEPY DLA BYDYNKU KUCHNI (2007-04-24 09:19)
 • KOSZTORYS ŚLEPY DLA BUDYNKU ARCHIWUM (2007-04-24 09:19)
 • Wzór wykazu wykonanych zamówień (2007-04-24 09:20)
 • Wzór umowy (2007-04-24 09:21)
 • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-04-24 09:22)
 • MODYFIKACJA DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH (2007-04-27 13:56)
 • Wyjaśnienia nr 1 wraz z modyfikacją (2007-05-02 11:09)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2007-05-16 09:06)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2007-06-19 14:23)