Przetarg na dostawę mleka,przetworów mlecznych,tłuszczów oraz serów dojrzewających i topionych dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu.

Urząd Zamówień Publicznych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/04/18-1052796

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12

Miejscowość:                                   Kod pocztowy:         Województwo:

Poznań                                              61-833                         wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów:                    Telefon:

Magdalena Głuchowska                                      061/8585623

e-mail:                                                                 Fax:

zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl               061/8585623

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

Rodzaj zamówienia:                          Dostawy

Tryb postępowania:                          Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA obejmuje:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa mleka, przetworów mlecznych, tłuszczów oraz serów dojrzewających i topionych dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko.

Przedmiot zamówienia podzielony został odpowiednio na pakiety (części).

PAKIET l   -    MLEKO i PRZETWORY MLECZNE:

1.     Mleko 2% tłuszczu                     -      70.000     l.

2.     Maślanka                                       -        700     l.

3.     Śmietana 12% tłuszczu                 -       3.000   l.

4.     Ser grani                                        -       2.200  kg

5.     Twaróg półtłusty - kostka                 -     1.000  kg

6.     Twaróg półtłusty mielony                 -      1.300 kg

7.    Jogurt naturalny 4% tłuszczu a 150 g     -     24.000 szt

 PAKIET II   -     TŁUSZCZE:

1.     Masło naturalne extra a 200 g             -      3.500 kg

2.     Masło roślinne a 500g                         -       1.600 kg.

3.     Olej Kujawski a 0,5 l. lub 1  l.              -         300 l.

PAKIET III '    SERY DOJRZEWAJĄCE i TOPIONE:

1.    Ser dojrzewający Gouda                           -     200 kg.

2.    Ser dojrzewający Edamski                       -     200 kg.

3.     Ser topiony Hohiand - (krążki a 200g)     -      220 kg.

4.     Ser Fromage (kubki a 100g)                    -   4.000 szt.

Oferty można składać na całość przedmiotu zamówienia lub wybrany(e) pakiet (y), przy czym na pełne wyszczególniony w nich asortyment. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych

Kryteria oceny ofert:

a/ cena oferty                                            80 pkt. znaczenia w ocenie

b/jakość oferowanych wyrobów             20 pkt znaczenia w ocenie

 

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy)

 Data:   27 / 04 / 2007 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

Termin składania ofert do dnia 27.04.2007r. do godziny 09:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - w Kancelarii, wejście J. II ptr..

pok.nr 10.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2007r. o godzinie 11:00. w Sekcji Zamówień

Publicznych, wejście J,II ptr.,pok. Nr 5


 


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2007-04-18 10:39)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2007-04-18 10:40)
  • Formularz ofertowy (2007-04-18 10:41)
  • Wzór umowy (2007-04-18 10:41)
  • Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2007-04-18 10:42)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych ofercie (2007-04-18 10:43)
  • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2007-05-08 13:03)
  • OOGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (2007-05-28 08:52)