Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do koronarografii, OZW - leczenie przy pomocy angioplastyki, restenozy naczyń wieńcowych, koronaroplastyki planowej: balonowej i z użyciem stentów dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu  do  koronarografii, OZW - leczenie  przy  pomocy  angioplastyki, restenozy  naczyń  wieńcowych, koronaroplastyki planowej:  balonowej i z użyciem stentów dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR ZP/2422/2007

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto

Ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań

Sekcja Zamówień Publicznych tel./fax; 061/ 85 85 623

 

ogłasza:

 

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej równowartości 211.000 euro

 

NA  DOSTAWĘ SPRZĘTU  DO  KORONAROGRAFII, OZW - LECZENIE  PRZY  POMOCY  ANGIOPLASTYKI, RESTENOZY  NACZYŃ  WIEŃCOWYCH, KORONAROPLASTYKI PLANOWEJ:  BALONOWEJ I Z UŻYCIEM STENTÓW DLA POTRZEB   SZPITALA  IM. J. STRUSIA W POZNANIU

 

 

ADRES STRONY INTERNETOWEJ:

 

www.szpital-strusia.poznan.pl     link: zamówienia publiczne; przetargi i ogłoszenia

e-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, formularz ofertowy, wzór umowy i inne dokumenty zamieszczone zostały jako kolejne załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Kolejne dokumenty związane z przedmiotowym przetargiem zamieszczane będą sukcesywnie w trakcie trwania postępowania, również jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  obejmuje dostawę sprzętu  do  koronarografii, OZW - leczenie  przy  pomocy  angioplastyki, restenozy  naczyń  wieńcowych, koronaroplastyki planowej:  balonowej i z użyciem stentów .

Przedmiot zamówienia podzielony został  na niżej wymienione pakiety (części):

 

PAKIET  I -  ZESTAW DO PTCA  W  ZABIEGACH  PLANOWYCH  DLA  600 ZABIEGÓW

A.  CEWNIKI  PROWADZĄCE  DO  PTCA                                    -  600 szt.

B.  CEWNIKI  BALONOWE  DO PTCA                                         -  600 szt.

C.  STENTY  STALOWE  MONTOWANE  NA  BALONIE          -  530 szt.

D.  STENTY POKRYTE SUBSTANCJĄ ANTYMITOTYCZNĄ  -    70 szt.

PAKIET II - ZESTAWY  DO BEZPOŚREDNIEJ  IMPLANTACJI  STENTÓW DLA  500  ZABIEGÓW              

  A.  PROWADNIKI  DO PTCA                                                                                            -    500 szt.                                                                                   

   B.  STENTY  ZE STOPÓW  KOBALTOWYCH  MONTOWANYCH  NA  BALONIE         -  430 szt.          

     C. STENTY ZE STOPÓW KOBALTOWYCH POKRYTE SUBST.  ANTYMITOTYCZNĄ -    70 szt.

PAKIET III - ZESTAW DO PTCA ZMIAN W TĘTNICACH KRĘTYCH,  TRUDNODOSTĘPNYCH  DLA 400 ZABIEGÓW                                                                                                                              

  A.  STENTY  ZE STOPÓW  KOBALTOWYCH  MONTOWANYCH  NA  BALONIE             -   350 szt.               B.  STENTY ZE STOPÓW KOBALTOWYCH POKRYTYCH SUBST. ANTYMITOTYCZNĄ -   50 szt.

C. CEWNIKI  BALONOWE O NISKIM PROFILU                                                                  -  400 szt.                                                          

D. CEWNIKI PROWADZĄCE DO SUPER SELEKTYWNEJ INTUBACJI                              -  400 szt.

E. PROWADNIKI  DO PTCA                                                                                                  -  400 szt.

 

PAKIET  IV   -  ZESTAWY DO PTCA ZMIAN ZWAPNIAŁYCH   DLA 100 ZABIEGÓW

A.    CEWNIKI  BALONOWE   DO PREDYLATACJI                                                          -      100 szt.

B.    CEWNIKI BALONOWE WYSOKOCIŚNIENIOWE                                                     -      100 szt.    

C.    STENTY  STALOWE  MONTOWANE  NA  BALONIE                                                -      100 szt.

D.  PROWADNIKI  DO PTCA                                                                                             -      100 szt.

PAKIET V - ZESTAWY  STENTÓW I BALONÓW DO PTCA ZMIAN PROKSYMALNYCH WYMAGAJĄCYCH PREDILATACJI W OZW DLA 200 ZABIEGÓW                                                           

 A.   STENTY  STALOWE  MONTOWANE  NA  BALONIE                                               -     200 szt.                

  B.  CEWNIKI   BALONOWE   DO   PTCA                                                                          -     200 szt.

PAKIET VI -  STENTY  ZE STOPÓW  KOBALTOWYCH  MONTOWANYCH  NA    BALONIE   DO  ZMIAN TRUDNODOSTĘPNYCH, OBWODOWYCH                                -      400szt.

 PAKIET VII - PROWADNIKI DO PTCA ZMIAN TRUDNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM REKANALIZACJI PRZEWLEKLE ZAMKNIĘTYCH TT. WIEŃCOWYCH  -  1400 szt.

 

PAKIET  VIII  -    CEWNIKI   PROWADZĄCE  DO  PTCA                                                  -  1400 szt.

PAKIET  IX -    CEWNIKI  DIAGNOSTYCZNE  DO KORONAROGRAFII                                   -   6000 szt.

 

PAKIET X - ZESTAW JEDNORAZOWEGO WYPOSAŻENIA DO STRZYKAWKI  AUTOMATYCZNEJ  ACIST CMS 2000                                                              -     400 szt.

PAKIET XI    -   SONDY  DO  IVUS  ILAB                                                                          -       30 szt.

PAKIET XII    -   RAMPA DWUDROŻNA Z ADAPTEREM                                                   -   1000 szt.

 

PAKIET XIII -  ZESTAW  SPRZĘTU JEDORAZOWEGO I OBŁOŻEŃ DO ZABIEGÓW  OZW  DLA  300  ZABIEGÓW

PAKIET XIV   -      Y-CONECTORY                                                                                   -   2000 szt.

PAKIET XV   -  ZESTAW SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO PTCA   

A.    ROTATOR                                                                                                                    -     800 szt.

B.   KRANIK  WYSKOCIŚNIENIOWY                                                                                 -     800 szt.

C.   STRZYKAWKA CIŚNIENIOWA                                                                                    -   1200 szt.

PAKIET  XVI  - ZESTAWY INTRODUCERÓW I PROWADNIKÓW DIAGNOSTYCZNYCH  DLA 4000 ZABIEGÓW                                                                                                                                                                         

 A.     INTRODUCERY  KRÓTKIE                                                                                        -    3400 szt.                                         

  B.    INTRODUCERY   DŁUGIE                                                                                          -      600 szt.                                             

 C.    PROWADNIKI   DIAGNOSTYCZNE                                                                            -    3400 szt.                               

   D.    PROWADNIKI   DIAGNOSTYCZNE   NITYNOLOWE                                                  -     600 szt.

PAKIET XVII   -   IGŁA  ANGIOGRAFICZNA                                                                     -    4000 szt.

PAKIET XVIII    -   ZESTAW DO ZAMYKANIA TĘTNIC                                                    -        50 szt.

PAKIET XIX    -   ZESTAW  DO PTCA  BY-PASSU                                                                                    

 A.   STENTY  STALOWE  MONTOWANE  NA  BALONIE                                            -        30 szt. 

B.  CEWNIKI   BALONOWE   DO   PTCA                                                                           -        30 szt.

 C.  PROTEKCJA NACZYNIOWA                                                                                              -        30 szt.

 

PAKIET XX -  KOSZULKI WPROWADZAJACE – ZESTAWY TRANS  RADIALNE        -      200 szt.

 PAKIET XXI  - PROWADNIKI ZE STEROWANYM WYGIĘCIEM KOŃCÓWKI                        -        30 szt.

  

PAKIET XXII   -  CEWNIKI  BALONOWE  SPECJALNE

A. CEWNIK BALONOWY WYSOKOCIŚNIENIOWY DO RESTENOZY Z SYSTEMEM  ZABEZPIECZAJĄCYM PRZED PRZEMIESZCZANIEM SIĘ BALONU W CZASIE INFLACJI

                                                                                                                                                   -  40 szt.

B.   CEWNIK BALONOWY WYSOKOCIŚNIENIOWY DO BARDZO TWARYCH ZMIAN

O   RBP  MINIMUM    25ATM                                                                                                 -   60  szt.

                                           

Oferty można składać na całość przedmiotu zamówienia lub wybrane przez wykonawcę pakiety, przy czym w danym pakiecie wymagany jest pełen wyszczególniony w nim asortyment.

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Umowa(y) z wykonawcą(ami) , którego (ych) oferta(y) zostanie(ą) wybrana(e) w danym pakiecie zostanie zawarta na okres od dnia jej podpisania do 31.05.2008r.

Dostawy realizowane będą sukcesywnie w trakcie trwania umowy na zamówienia wg bieżących potrzeb zamawiającego ; termin dostaw nie może być dłuższy niż 14 dni od daty złożenia zamówienia.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy:

-  spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych,

-  nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy,

      Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych powyżej wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeśli wykonawca przystępujący do postępowania prowadzi działalność  w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość jego oferty przewyższa dwukrotną wysokość kapitału zakładowego, do oferty tej należy dołączyć odpowiednie dokumenty wymagane w art. 230 kodeksu spółek handlowych (uchwała wspólników lub umowa spółki).

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

-  Aktualną informację z Krajowego Rejestru  Karnego w zakresie  określonym w  art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy , wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających , że dostawy te zostały wykonane należycie.

- Sprawozdanie finansowe w części t.j. bilans oraz rachunek zysków i strat,    a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami  o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu w części dot. bilansu oraz rachunku zysków i strat; w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności. Wymienione dokumenty należy złożyć za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

- Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Polisę lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1  Prawa  zamówień publicznych.

- Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  i 2 Prawa zamówień publicznych.

-  Dowód wniesienia wadium.

- Odpowiednie dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu  o dokumenty oraz oświadczenia  i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.

Brak choćby jednego z dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 SIWZ (wymienionych powyżej) lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak  pieczątki  lub podpisu  osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski)  spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą).

Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2.18 SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

 

W przedmiotowym postępowaniu  wymagane wadium w  wysokości 30.385,- zł.

Dla poszczególnych pakietów wadium wynosi:

PAKIET I       -             6.750,-                        PAKIET XII      -            75,-

PAKIET  II      -            4.500,-                         PAKIET XIII   -           200,-

PAKIET III     -             4.750,-                        PAKIET XIV   -           500,-

PAKIET IV     -            1.000,-                       PAKIET XV     -            700,-

PAKIET  V       -           1.500,-                       PAKIET XVI   -          1.750,-

PAKIET  VI      -           2.000,-                       PAKIET XVII  -            100,-

PAKIET VII      -           1.400,-                       PAKIET XVIII  -           135,-

PAKIET VIII    -            1.250,-                       PAKIET XIX   -             600,-

PAKIET IX       -           1.050,-                       PAKIET XX     -              50,-

PAKIET X        -               900,-                       PAKIET XXI     -           150,-

                        PAKIET XI       -               500,-                       PAKIET XXII    -           525,-

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

A. w pakietach I – IX, XII, XIV - XIX

                      a/ cena oferty                                             80 pkt. znaczenia w ocenie

                      b/ ocena parametrów technicznych         20 pkt. znaczenia w ocenie

 

B. w pakiecie  X, XI, XIII

                        a/ cena oferty                                         100 pkt. znaczenia w ocenie

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Termin składania ofert  do dnia 15.05.2007 r. do godziny 09:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – w Kancelarii, wejście J, II ptr., pok.nr 10.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2007. o godzinie 12:00, w Sekcji Zamówień Publicznych

Wejście J, II ptr. ,pok. Nr 5.

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ wynosi 60 dni ; bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu

składania ofert.

 

OGŁOSZENIE O NINIEJSZYM ZAMÓWIENIU PRZEKAZANE ZOSTAŁO URZĘDOWI OFICJALNYCH PUBLIKACJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH W DNIU 13.04.2007 r.

 

                                                                                                                                            

                                                                                 

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (2007-04-18 10:45)
 • Formularz ofertowy 1 (2007-04-18 10:46)
 • Formularz ofertowy 2 (2007-04-18 10:46)
 • Formularz ofertowy 3 (2007-04-18 10:47)
 • Formularz ofertowy 4 (2007-04-18 10:47)
 • Formularz ofertowy 5 (2007-04-18 10:49)
 • Formularz ofertowy 6 (2007-04-18 10:49)
 • Formularz ofertowy 7 (2007-04-18 10:50)
 • Formularz ofertowy 8 (2007-04-18 10:50)
 • Formularz ofertowy 9 (2007-04-18 10:51)
 • Formularz ofertowy 10 (2007-04-18 10:52)
 • Formularz ofertowy 11 (2007-04-18 10:52)
 • Formularz ofertowy 12 (2007-04-18 10:52)
 • Formularz ofertowy 13 (2007-04-18 10:53)
 • Formularz ofertowy 14 (2007-04-18 10:54)
 • Formularz ofertowy 15 (2007-04-18 10:54)
 • Formularz ofertowy 16 (2007-04-18 10:55)
 • Formularz ofertowy 17 (2007-04-18 10:56)
 • Formularz ofertowy 18 (2007-04-18 10:56)
 • Formularz ofertowy 19 (2007-04-18 10:57)
 • Formularz ofertowy 20 (2007-04-18 10:57)
 • Formularz ofertowy 21 (2007-04-18 10:58)
 • Formularz ofertowy 22 (2007-04-18 10:58)
 • Wzór umowy (2007-04-18 10:59)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-04-18 11:00)
 • Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ (2007-04-24 12:14)
 • Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ (2007-05-09 13:40)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2007-05-21 14:21)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2007-07-13 09:57)