Postępowanie w trybie z wolnej ręki w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo zamówień punlicznych na konserwację kadioangiografów Axiom Artis FC, stanowiących wyposażenie Pracowni Badań Serca i Naczyń Szpitala imn. J. Strusia w Poznaniu

 

 

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                                   Strona l z 2

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/04/11-947350

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12

 Miejscowość:                                   Kod pocztowy:         Województwo:

Poznań                                              61-833                       wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów:                                           Telefon:

Krystyna Frydrych                                                                      0618585623

e-mail:                                                                                        Fax:

zamowienia@szpita-strusia.poznan.pl                                       0618585623

Określenie przedmiotu zamówienia:

Konserwacja kardioangiografów AXIOM Artis FC, stanowiących wyposażenie Pracowni Badań Serca i Naczyń Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

Wykonawca został zaproszony do negocjacji w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. l pkt. la ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jest jedynym wykonawcą, który z przyczyn technicznych może wykonać przedmiotowe zamówienie, a oferta przez niego złożona spełnia wymagane przez zamawiającego warunki.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER l

Nazwa:

Siemens Sp. z o.o.

Adres pocztowy:

Ulica:

ul. Żupnicza 11

 

Miejscowość:   Kod pocztowy:     Województwo:

Warszawa          03-821                   mazowieckie

http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_ozu                                                      2007-04-11