Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU    Nr  ZP/121/2007

ZAMAWIAJĄCY:

 

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto

Ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań

Sekcja Zamówień Publicznych tel./fax; 061/ 85 85 623

 

ogłasza:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60.000 euro

 

na :                       ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRANIA BIELIZNY SZPITALNEJ

dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu

ADRES STRONY INTERNETOWEJ:

www.szpital-strusia.poznan.pl     link: zamówienia publiczne; przetargi i ogłoszenia

e-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, formularz ofertowy, wzór umowy i inne dokumenty zamieszczone zostały jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Kolejne dokumenty związane z przedmiotowym przetargiem zamieszczane będą sukcesywnie w trakcie trwania postępowania, również jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA obejmuje:

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej ze wszystkich oddziałów Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu w tym także z        Oddziału Chorób Zakaźnych. Zakres zadań objętych zamówieniem obejmuje:

 

            1          Pranie i dezynfekowanie oraz suszenie, maglowanie lub prasowanie                                  bielizny szpitalnej w następujących rodzajach:

a)         bielizna pościelowa z oddziałów szpitalnych

b)            bielizna z Oddz. Chorób Zakaźnych (pościelowa i inne rodzaje)

c)            bielizna i odzież operacyjna,

d)            odzież ochronna personelu medycznego,

e)            ręczniki, ścierki, bielizna stołowa,

f)              pidżamy, podomki oraz w miarę potrzeb bielizna osobista pacjentów,

g)            koce, (wymaga się w ostatnim cyklu prania zastosowania środków          zmiękczających i antystatycznych)

h)            odzież robocza,

i)              poduszki, firany, zasłony i materace,

j)               mopy i ścierki do podłóg.

 

2          Odbiór bielizny brudnej i dowóz bielizny czystej wraz z transportem oraz            za i             wyładunkiem zapewnia wykonawca. Koszty transportu muszą być wliczone w   cenę 1 kg prania.

 

            Przewiduje się , że do prania oddawane będzie ok. 11.400 kg bielizny różnego     rodzaju, średnio miesięcznie.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przewiduje się , ze umowa z wykonawcą zostanie zawarta na okres od dnia jej podpisania       do 30.04.2008r.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy:

 

- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo

   zamówień publicznych.

            -  nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 .

           -   posiadają zezwolenie właściwego organu sanitarno – epidemiologicznego  na pranie bielizny szpitalnej wydane dla obiektu, w którym wykonywane będą usługi objęte niniejszym zamówieniem oraz odrębne zezwolenie na pranie bielizny pochodzącej z oddziałów chorób zakaźnych.

            -           posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówienia tj. wykonali w ciągu             ostatnich trzech lat co najmniej dwa zamówienia (dwie roczne umowy) odpowiadające   swoim rodzajem (tj. świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej) i wartością            niniejszemu zamówieniu, jeśli przedłożą dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały        wykonane należycie. Do oceny czy wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie          brane będą pod uwagę  wyłącznie  usługi realizowane  w szpitalach o liczbie łóżek nie           mniejszej niż 200. Nie będą brane pod uwagę inne jednostki ochrony zdrowia, lub          szpitale mniejsze niż 200-łóżkowe.

 

      Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych powyżej wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty:

 

-           Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

-           Jeśli wykonawca przystępujący do postępowania prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość jego oferty w skali roku przewyższa dwukrotną wysokość kapitału zakładowego, do oferty tej należy dołączyć odpowiednie dokumenty wymagane w art. 230 kodeksu spółek handlowych (uchwała wspólników lub umowa spółki).

-           Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

-           Wykaz (wg załączonego wzoru) wszystkich wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy - w tym okresie, usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi  niniejszego zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Co najmniej dwa z wymienionych w wykazie zamówień winny spełniać wymagania określone w pkt. 4.1.4.SIWZ

-           Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1  Prawa  zamówień publicznych.

-           Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa  zamówień publicznych

-           Zezwolenie lub zezwolenia właściwego organu sanitarno –  epidemiologicznego na pranie bielizny szpitalnej i bielizny pochodzącej z oddziałów chorób zakaźnych, spełniające warunki określone w pkt. 4.1.3 SIWZ.

-           Dokumenty wymagane w pkt. 1.2.3  tj.

            Środki piorące i dezynfekcyjne używane do wykonania zamówienia muszą posiadać atest PZH, a także być ujęte w wykazie PZH „ Preparaty dezynfekcyjne do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej”. Dla preparatów biobójczych wymagane jest dodatkowo potwierdzenie zgłoszenia do rejestracji w Urzędzie RejestracjiProduktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokument potwierdzający zarejestrowanie preparatu.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu  o dokumenty oraz oświadczenia  i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Brak choćby jednego z dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 SIWZ (wymienionych powyżej) lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak  pieczątki  lub podpisu  osoby upoważnionej, nie przetłumaczenie na język polski dokumentów złożonych w językach obcych)  spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą), z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 powołanej ustawy. Nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.2.11 i 4.2.12 SIWZ, spowoduje odrzucenie oferty.

 

W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

 

a/         cena prania 1 kg bielizny                                                               60 pkt. znaczenia w ocenie

 

b/         jakość świadczonych usług                                                            20 pkt. znaczenia w ocenie

 

c/         czas wykonania zleceń na cito                                                       20 pkt znaczenia w ocenie

 

 

 

 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Termin składania ofert  do dnia 18.04.2007r. do godziny 09:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – w Kancelarii, wejście J, II ptr., pok.nr 10.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.04.2007r. o godzinie 11:00, w Sekcji Zamówień Publicznych

Wejście J,II ptr.,pok. Nr 5.

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ wynosi 30 dni ; bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu

składania ofert.

 

OGŁOSZENIE O NINIEJSZYM ZAMÓWIENIU PRZEKAZANE ZOSTAŁO PREZESOWI UZP W DNIU 03.04.2007 R

 

                                                                                                                      Zatwierdził(a)

 

                                                                                                       Z-ca Dyrektora

                                                                                            Zakładu Opieki Zdrowotnej

                                                                                               Poznań – Stare Miasto

                                                                                                   mgr Jan Sawicz

 

                                                                                                             

UWAGA !

Dokumenty przetargowe dot. niniejszego postępowania, zostaną udostępnione na stronie, w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2007-04-05 10:28)
  • Formularz ofertowy (2007-04-05 10:29)
  • Załącznik nr 1 (2007-04-05 10:29)
  • Wzór umowy (2007-04-05 10:30)
  • Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2007-04-05 10:31)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-04-05 10:32)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2007-04-19 08:03)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2007-05-18 11:16)