Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                            http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_owp

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/03/22-1195491

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12

Miejscowość:                                  Kod pocztowy:        Województwo:

Poznań                                          61-833                   wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów:               Telefon:          Fax:

Elżbieta Prządka                                 061/85 85 623      061/85 85 623

 e-mai:  zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl            

                                

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

Rodzaj zamówienia:                         Dostawy Tryb postępowania:                         Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawę środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 15 pakietów (części) i obejmuje:

PAKIET l - ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI

PAKIET II - ŚRODEK DO POWIERZCHNI SPRZĘTU MEDYCZNEGO

PAKIET III - ŚRODEK DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI

PAKIET IV -ŚRODKI DO MYCIA l DEZYNFEKCJI NARZĘDZI

PAKIET V - ŚRODKI DO MYCIA ł DEZYNFEKCJI NARZĘDZI

PAKIET VI - ŚRODKI DO MYCIA l DEZYNFEKCJI NARZĘDZI

PAKIET VII - ŚRODKI DO MYCIA l DEZYNFEKCJI NARZĘDZI

PAKIET VIII - ŚRODKI DO ODKAŻANIA SKÓRY i RĄK

PAKIET IX -ŚRODKI DO ODKAŻANIA RĄK

PAKIET X - ŚRODKI DO ODKAŻANIA SKÓRY i BŁON ŚLUZOWYCH

PAKIET XI -ŚRODKI DO ODKAŻANIA SKÓRY

PAKIET XII -ŚRODKI DO ODKAŻANIA SKÓRY i BŁON ŚLUZOWYCH

PAKIET XIII - DEZYNFEKCJA SKÓRY - PIELĘGNACJA RAN PRZEWLEKŁYCH

PAKIET XIV - DEZYNFEKCJA MIEJSCA NAKŁUCIA

PAKIET XV - DEZYNFEKCJA SKÓRY PRZED POBRANIEM KRWI, PRZED INJEKCJĄ

PA Kryteria oceny ofert:

a/cena oferty                                          80 pkt. znaczenia w ocenie

b/gwarancja skuteczności działania     20 pkt. znaczenia w ocenie

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy) Data:  29 / 03 / 2007 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - Kancelaria , pok. 19 , wejście 3, II ptr.

 

Dokumenty przetargowe zostały zamieszczone kolejno poniżej tego ogłoszenia.

2007-03-22 15:18


ZAŁĄCZNIKI

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2007-03-22 15:39)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2007-03-22 15:42)
 • Formularz ofertowy (2007-03-22 15:43)
 • Wzór umowy (2007-03-22 15:43)
 • Wzór oswiadczenia .z art.22 ust.1i art. 24 ust. 1 i 2 (2007-03-22 15:44)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-03-22 15:44)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2007-03-26 11:09)
 • Modyfikacja do SIWZ (2007-03-26 12:54)
 • Modyfikacja nr 2 do SIWZ (2007-03-27 13:15)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2007-05-14 13:42)
 • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (2007-06-25 14:38)