Przetarg nieograniczony na dostawę świeżych warzyw, warzyw przetworzonych oraz świeżych owoców

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                                   Strona l z l

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/03/21-2081901

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:


Województwo:

wielkopolskie


Ulica:

Szkolna 8/12 Miejscowość:                                      Kod pocztowy:

Poznań                                         61-833


Osoba upoważniona do kontaktów:                  Telefon:

Magdalena Głuchowska                                  0618585623

e-mail:                                                             Fax:

zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl          0618585623

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

Rodzaj zamówienia:                           Dostawy Tryb postępowania:                           Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa świeżych warzyw, warzyw przetworzonych oraz świeżych owoców dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto

Kryteria oceny ofert;

Cena 100 pkt. znaczenia w ocenie

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy) Data:   27 / 03 / 2007 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - Kancelaria Zakładu (wejście J, I ptr. pok. nr 10)

 

Dokumentu przetargowe zamieszczone są jako załączniki poniżej tego ogłoszenia

http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_owp                                                     2007-03-21


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2007-03-21 14:28)
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2007-03-21 14:29)
  • Formularz ofertowy (2007-03-21 14:29)
  • Wzór umowy (2007-03-21 14:31)
  • Druk oswiadczenia z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 (2007-03-21 14:32)
  • Druk zazstrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-03-21 14:32)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2007-03-30 11:27)
  • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (2007-04-19 13:24)