Przetarg nieograniczony na dostawę leków z lekospisu szpitalnego ( II przetarg) dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/03/19-2264630

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12

Miejscowość:                                   Kod pocztowy:         Województwo:

Poznań                                              61-833                         wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów:                    Telefon:

Magdalena Głuchowska                                     061/8585623

e-mail:                                                                 Fax:

zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl              061/8585623

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

Rodzaj zamówienia:                           Dostawy

Tryb postępowania:                           Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przetarg niograniczony na dostawę leków z lekospisu szpitalnego dla

potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa leków z lekospisu szpitalnego,

wpisanych do rejestru Środków Farmaceutycznych. Asortyment leków, ich dawki oraz zamawiane ilości wyszczególnione zostały na załączonym formularzu oferty cenowej. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 pakiety (części):

Pakiet 1

Amoksiklav 625 mg x 21 tabL                         90 op.

Ketonal 100 mg/2ml x 10 amp.                        1.600 op.

Ketonal 50 mg x 24 kaps.                            1.800op.

Klimicin 600 mg x 5 amp.                             100 op.

Lekoptin 5 mg/2ml x 50 amp.                          5 op.

Venofer iv. 100mg/5ml x 5 amp.                       90 op

Pakiet 2

Gentamycin 80 mg i.v. x 10 amp.                150 op.

Pakiet 3

Antytoksyna botulinowa monowalentna A+B+E typ A      10000 j.m + typ B 5000 j.m.+ E 10000 j.m (3 opakowania po 5 ampułek z każdego typu) w ilości - 2 pakiety

Pakiet 4

 Dacarbazin inj. 200 mg x 10 amp.          30 op.

 

Kryteria oceny ofert:

cena oferty - 100% znaczenia w ocenie

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy)

 Data:   26 / 03 / 2007 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

Termin składania ofert do dnia 26.03.2007r. do godziny 09:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - w Kancelarii, wejście J. II ptr. , pok. nr 10.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2007r. o godzinie 11:00. w Sekcji Zamówień Publicznych wejście J.II ptr. pok.  Nr 5.


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2007-03-19 14:02)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2007-03-19 14:04)
  • Formularz ofertowy (2007-03-19 14:04)
  • Wzór umowy (2007-03-19 14:05)
  • Wzór oswiadczenia z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2007-03-19 14:05)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-03-19 14:06)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2007-03-26 12:21)
  • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (2007-05-09 11:49)