Postępowanie w trybie z wolnej reki (art. 67 ust. 1 pkt.7 -zamówienie uzupełniające) na dostawe leków z lekospisu szpitalnego-OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                                   Strona l z 2

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/03/14-1759764

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12

Miejscowość:                                   Kod pocztowy:         Województwo:

Poznań                                               61-833                       wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów:                                    Telefon:

Magdalena Głuchowska                                                        0618585623

e-mail:                                                                                        Fax:

zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl                              061/8585623

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa leków z lekospisu szpitalnego

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

Ponieważ wszczęcie nowej procedury przetargowej na dostawę leków wiąże się z długim okresem do momentu uprawomocnienia się procedury i zwarcia nowej umowy co mogłoby skutkować przerwaniem dostaw leków a do takiej sytuacji nie można dopuścić, konieczne było zakupienie leków objętych zamówieniem podstawowym zawartym w umowie nr 6/2006 (wykonawca:

PGF URTICA zamówienie uzupełniające ). na podstawie a/t 67 ust. l pkt. 7 ustawy Prawo zamówień

publicznych.

Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego nie przekracza 20% wartości zamówienia podstawowego, wyboru wykonawcy dokonano w wyniku prawomocnie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, a w SIWZ do przetargu przewidziano możliwość zamówień uzupełniających., co wyczerpuje przesłanki powołanych wyżej przepisów ustawy Pzp. Oferta spełnia warunki wymagane przez zamawiającego

NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER l

Nazwa:

PGF URTICA Sp. z o.o.

Adres pocztowy:

Ulica:

Krzemieniecka 120

Miejscowość:   Kod pocztowy:   Województwo:

Wrocław       54-613         dolnośląskie