Przetarg nieograniczony na dostawę leku Interferon Alfa rekombinowany

 

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                                   Strona l z l

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/03/12-1519899

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12

Miejscowość:                                Kod pocztowy:       Województwo:

Poznań                                        61-833               wielkopolskie


 

Telefon:

0618585623 Fax:

0618585623


Osoba upoważniona do kontaktów:

Krystyna Frydrych e-mail:

zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl


 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl


 

Dostawy Przetarg nieograniczony


Rodzaj zamówienia:

Tryb postępowania:

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa leku Interferon Alfa rekombinowany

Kryteria oceny ofert:

Cena - 100 pkt. znaczenia w ocenie

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy)

Data:   19 / 03 / 2007 (dd/mm/rrrr)


 

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego (Kancelaria pok. 10 wejście J)

http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_owp                                                     2007-03-12

 


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2007-03-12 08:19)
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2007-03-12 08:20)
  • Formularz oferty cenowej (2007-03-12 08:20)
  • Wzór umowy (2007-03-12 08:21)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-03-12 08:21)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2007-03-19 14:33)
  • OGLOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (2007-04-10 14:09)