Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu anestezjologicznego dla potrzeb Oddziału Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

 
 

Urząd Zamówień Publicznych                             http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_ow

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/03/09-1163307

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:


Ulica:

Szkolna 8/12 Miejscowość:

Poznań


Kod pocztowy:

61-833


Województwo wielkopolskie


 


Osoba upoważniona do kontaktów:

Elżbieta Prządka e-mail:

zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl


Telefon:

061 85 85 623 Fax:

061 85 85 623


 


Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

Rodzaj zamówienia:                                                    Dostawy

Tryb postępowania:                                                     Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawę sprzętu anestezjologicznego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Int Terapii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 16 pakietów (części) i obejmuje:

Pakiet l - Systemy do podawania tlenu

1. Maski tlenowe dla dorosłych z drenem tlenowym        - 180szt.

2. Dreny do tlenu                                        - 150szt.

3. Cewniki tlenowe donosowi                          -1300 szt.

Pakiet II - Sprzęt do utrzymania drożności dróg oddechowych

1. Rurki ustno-gardłowe nr 2                             -1000 szt.

2. Rurki ustno-gardłowe nr 3                              -1000 szt.

3. Rurki intubacyjne z mankietem nr 7                    - 260 szt.

4. Rurki intubacyjne z mankietem nr 7,5                  - 500 szt.

5. Rurki intubacyjne z mankietem nr 8                   - 500 szt.

6. Rurki intubacyjne zbrojone silikonowo-lateksowe z mankietem nr 7- 50 szt.

7. Rurki intubacyjne zbrojone silikonowo-lateksowe z mankietem nr7,5-70szt.

8. Prowadnica do trudnych intubacji z zakrzywioną końcówką (bougie),

róż. 15Ch  -  20 szt.

Pakiet III - Toaleta dróg oddechowych

1. Cewniki do odsysania wydzielin z dróg oddechowych CH 12 -1000 szt.

2. Cewniki do odsysania wydzielin z dróg oddechowych CH 14 - 3000 szt

3. Cewniki do odsysania wydzielin z dróg oddechowych CH 16 - 1500 szt.

4. Cewniki do odsysania wydzielin z dróg oddechowych CH 18 -1500 szt.

Pakiet IV - Przedłużenia do rurek tracheotomijnych

1. Łącznik karbowany                                - 600 szt.

Pakiet V • Zgłębniki żołądkowe

1. Sonda żołądkowa CH 12                           -100 szt.

2. Sonda żołądkowa CH 14                           - 300 szt.

3. Sonda żołądkowa CH 16                          - 300 szt.

4. Sonda żołądkowa CH 20                           - 100 szt.

5. Cewnik żołądkowy do karmienia CH 12 (4±0,1 mm)     - 100 szt.

Pakiet VI - Akcesoria do wlewów dożylnych

1. Regulator przepływu do infuzji grawitacyjnej z zestawem do przetoczeń - 100 szt.

2. Dren przedłużający z trójnikiem                        -1000 szt.

3. Przedłużacze do pomp infuzyjnych                   -1600 szt.

4. Przedłużacze do pomp infuzyjnych                  - 400 szt.

5. Strzykawki do pomp infuzyjnych                    - 350 szt.

Pakiet VII • Filtry do układów oddechowych

1. Filtry mechaniczne                                   - 200 szt.

Pakiet VIII - Sprzęt urologiczny

1. Zatyczki (zaślepki) do cewników uniwersalne do wszystkich rozmiarów

- 500 szt.

2. Łączniki do łączenia cewników z drenami lub strzykawkami Luer-Lock - 300 szt.

3. Cewniki Foley'a silikonowe CH 14                   - 100 szt.

4. Cewniki Foley'a silikonowe CH 16                   - 100 szt.

5. Cewniki Foley'a silikonowe CH 18                   - 100 szt.

6. Cewniki Foley'a silikonowe CH 20                   - 200 szt.

7. Cewniki Foley'a silikonowe CH 22                  - 200 szt.

8. Cewniki Tiemanna z balonem CH 14               - 30 szt.

9. Cewniki Tiemanna z balonem CH 18               - 30 szt.

10. Cewniki Tiemanna z balonem CH 20              - 10 szt.

11. Cewniki Tiemanna bez balonu CH 16              - 30 szt.

12. Cewniki Tiemanna bez balonu CH 18              - 30 szt.

13. Worki do moczu                               -1300 szt.

 Pakiet IX - Zestaw do diurezy godzinowej

1. Zestawy do pomiaru diurezy godzinowej            - 80 szt.

Pakiet X - Rurki tracheostomijne metalowe

1. Rurki tracheostomijne metalowe nr 7,0              -  6 szt.

2. Rurki tracheostomijne metalowe nr 8,0             -  6 szt.

Pakiet XI • Maski krtaniowe

1. Maski krtaniowe nr 5                              -   2 szt.

2. Maski krtaniowe nr 4                              -   2 szt.

3. Maski krtaniowe nr 3                              -   2 szt.

Pakiet XII - Zestaw resuscytacyjny dla dorosłych

1. Zestaw resuscytacyjny dla dorosłych                -    5 szt.

Pakiet XIII - Maski twarzowe

1. Maski twarzowe                                 -  14 szt.

Pakiet XIV - Pułapka wodna

        1. Pułapka wodna zielona do aparatu do pomiaru stężenia C02 kompatybilna z modułem do kapnografii Datek-Ohmeda - 30 szt.

Pakiet XV - ćwiczenia oddechowe

1. Urządzenie do ćwiczeń oddechowych, kulkowe          -   12 szt.

Pakiet XVI - Obwody oddechowe do respiratora

1. Obwody oddechowe jednorazowe dla dorosłych         -  500 szt.

 

Kryteria oceny ofert:

A - w pakietach IX

a/ cena oferty                                  70 pkt. znaczenia w ocenie

 b/ ocena właściwości użytkowych 30 pkt. znaczenia w ocenie

B - w pakietach I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII, X, XI, XII , XIII, XIV

a/ cena oferty                             100 pkt. znaczenia w ocenie 

 

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy) Data: 21 / 03 / 2007 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - Kancelaria, pok. 10, wejście J, II ptr.

 

 

Dokumenty przetargowe zostały zamieszczone kolejno jako załączniki poniżej tego ogłoszenia.

 

 

3 z 3                                                                                                                              2007-03-09 11:06

 


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2007-03-09 13:47)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2007-03-09 13:48)
  • Formularz ofertowy (2007-03-09 13:48)
  • Wzór umowy (2007-03-09 13:49)
  • Wzór oświadczenia z art.22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2007-03-09 13:49)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-03-09 13:50)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2007-03-16 13:36)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2007-04-02 13:46)
  • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (2007-05-02 13:21)