Przetarg nieograniczony na dostawę leku Alfaferon (Inteferon Alfa naturalny

 

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                                   Strona l z l

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/03/09-1414875

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12

Miejscowość:                                Kod pocztowy:           Województwo:

Poznań                                       61-833                          wielkopolskie


 

Telefon:

0618585623 Fax:

068585623


Osoba upoważniona do kontaktów:

Krystyna Frydrych e-mail:

zamowienia@szpitai-strusia.poznan.pt


 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

 


 

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb postępowania Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa leku Alfaferon (Interferon Alfa naturalny)

Kryteria oceny ofert:

Cena 100 pkt. znaczenia w ocenie

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy) Data:   19 / 03 / 2007 (dd/mm/rrrr)


 

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego (Kancelaria pok. 10, wejście J)

 

http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_owp          2007-03-09

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2007-03-09 13:21)
  • Formularz oferty cenowej (2007-03-09 13:22)
  • Wzór umowy (2007-03-09 13:22)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-03-09 13:23)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2007-03-19 14:11)
  • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (2007-04-20 13:48)