Przetarg nieograniczony na dostawę ręczników higienicznych jednorazowego użytku, papieru toaletowego wraz z podajnikami oraz prześcieradeł papierowych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                            http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_owp

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/02/26-1329142

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12

Miejscowość:                                      Kod pocztowy:          Województwo:

Poznań                                                 61-833                         wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów:                      Telefon:

Elżbieta Prządka                                                   061 85 85 623

e-mail:                                                                    Fax:

zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl                  061 85 85 623

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

Rodzaj zamówienia:                              Dostawy Tryb postępowania:                              Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

DOSTAWA RĘCZNIKÓW HIGIENICZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, PAPIERU TOALETOWEGO WRAZ               Z PODAJNIKAMI ORAZ PRZEŚCIERADEŁ PAPIEROWYCH dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 pakietów (części) o obejmuje:

PAKIET l - Podajniki okrągłe

a/duże typu n p. maxi     -     20 szt.

b/ małe typu np. mini      -     115 szt.

PAKIET II - Papier toaletowy

a/ wkłady duże                -     1.680 rolek

b/ wkłady małe                -     9.600 rolek

PAKIET III - Ręczniki higieniczne (wkłady do podajników) - 900 kartonów

PAKIET IV - Prześcieradła papierowe -      328 rolek

PAKIET V - Prześcieradła papierowe -        84 rolek

PAKIET VI - Ręczniki higieniczne jednorazowego użytku - 420 rolek

Kryteria oceny ofert:

A - dla pakietów III ,VI

a/     cena oferty              85 pkt. znaczenia w ocenie

b/     jakość                     15 pkt. znaczenia w ocenie

B - dla pakietów l, II, IV,V,

a/     cena oferty             100 pkt. znaczenia w ocenie

 

Terminy Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy)

Data:  06 / 03 / 2007 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - Kancelaria pok. 10, wejście J., II ptr.

 

 

Dokumenty przetargowe zostały zamieszczone kolejno jako załączniki poniżej tego ogłoszenia.


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2007-02-26 12:37)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2007-02-26 12:38)
  • Formularz ofertowy (2007-02-26 12:38)
  • Wzór umowy (2007-02-26 12:39)
  • Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1i art. 24 ust. 1 i 2 (2007-02-26 12:40)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-02-26 12:41)
  • Sprostowanie do SIWZ i formularz ofertowego (2007-02-28 11:23)
  • Wyjaśnienia nr 1 wraz z modyfikacją do SIWZ (2007-03-01 11:14)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2007-03-08 13:48)
  • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY OZU-2007-03-29-1440318 (2007-03-29 10:04)