Przetarg nieograniczony na dostawę leków chemioterapeutycznych stosowanych w hematologii

  

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

ZP/180/2007/

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto

Ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań

 

ogłasza:

 

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej równowartości 211.000 euro na

Dostawę leków  chemioterapetycznych stosowanych w hematologii

dla Zakładu Opieki Zdrowotnej  Poznań – Stare Miasto

 

 

ADRES STRONY INTERNETOWEJ:

 

www.szpital-strusia.poznan.pl     link: zamówienia publiczne; przetargi i ogłoszenia

e-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl

 

Postępowanie prowadzi: Sekcja Zamówień Publicznych tel./fax; 061/ 85 85 623

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, formularz oferty cenowej, wzór umowy i inne dokumenty zamieszczone zostały jako załączniki do ogłoszenia o wszczęciu postępowania (w kolejności ich zamieszczania na stronie internetowej – ostatni załącznik jest ostatnim zamieszczonym dokumentem).

Kolejne dokumenty związane z przedmiotowym przetargiem zamieszczane będą sukcesywnie w trakcie trwania postępowania, również jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA stanowi dostawa leków chemioterapeutycznych stosowanych w terapii chorych ze schorzeniami hematologicznymi.

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące  pakiety (części):

 

PAKIET I    -   Glivec (Imatinib) – w tabletkach a 100 mg po 120 tabl. w opakowaniu -  w ilości  252 opakowania (lek stosowany w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej)

PAKIET II   -   Mabthera (Rituximab) -  w ampułkach a 500 mg - w ilości  78 amp.

                                       -  w ampułkach a 100 mg po 2 ampułki w opakowaniu

                                          – w ilości 78 opakowań

                       (lek stosowany w leczeniu chłoniaków złośliwych)

PAKIET III  -  Velcade (Bortezomid)  -  w ampułkach a 3,5 mg - w ilości  32 amp.                              

                       (lek stosowany w chemioterapii szpiczaka mnogiego)

 

Oferty można składać tylko na całość przedmiotu zamówienia lub wybrany/e pakiet/y.

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Umowa z wybranym wykonawcą zawarta zostanie na okres od dnia jej podpisania do 31 marca 2008r. Dostawy sukcesywne wg potrzeb zamawiającego, w terminie 3 roboczych od dnia złożenia zamówienia. 

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy:

-           spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-           nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy,

-           posiadają uprawnienia do hurtowego obrotu lekami

   

  Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych powyżej wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty:

-           Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

-           Koncesję, zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia wykonawcy do hurtowego obrotu lekami.

-           Jeśli wykonawca przystępujący do postępowania prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość jego oferty przewyższa dwukrotną wysokość kapitału zakładowego, do oferty tej należy dołączyć odpowiednie dokumenty wymagane w art. 230 kodeksu spółek handlowych (uchwała wspólników lub umowa spółki).

-           Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

-           Aktualną informację z Krajowego Rejestru  Karnego w zakresie określonym w  art. 24 ust.1   

           pkt. 4-8 ustawy , wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania              

           ofert.

-           Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1

            pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

-           Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

-           Sprawozdanie finansowe w części tj. bilans oraz rachunek zysków i strat , a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu w części dot. bilansu oraz rachunku zysków i strat ;  w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty           określające obroty oraz zobowiązania i należności. Wymienione dokumenty należy złożyć za ostatni rok obrotowy , a jeżeli okres         prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

-           Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

-           Polisę lub w przypadku jej braku  inny dokument  potwierdzający  , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

-           Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1  Prawa  zamówień publicznych.

-           Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 .

-           Oświadczenie, że oferowany lek został dopuszczony do obrotu medycznego w Polsce i jest zarejestrowany zgodnie z obowiązującymi    przepisami, oraz że odpowiednie świadectwa zostaną okazane na          każde żądanie zmawiającego. W przypadku złożenia oferty na lek  równoważny – świadectwo rejestracji oraz dokumenty, o których   mowa w pkt. 1.2 SIWZ. 

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu  o dokumenty oraz oświadczenia  i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.

 Brak choćby jednego z dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 SIWZ (wymienionych powyżej) lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak  pieczątki  lub podpisu  osoby upoważnionej, nie złożenie wraz z tłumaczeniem  na język polski dokumentów złożonych w językach obcych),  spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą).

Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2.19 SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

 

WADIUM

 

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w  wysokości 15.700,- zł.

Wadium wnoszone jest tylko na pakiety, w których wykonawca przystąpi do postępowania.

 

Dla poszczególnych pakietów wadium wynosi:

 

            - dla pakietu I   -  11.350,- zł.

            - dla pakietu II  -    3.350,- zł. 

                        - dla pakietu III -    1.000,- zł. 

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert, tj. dnia 23.03.2007 r. godz. 9.00        

 

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena oferty                                                     -      100 pkt. znaczenia w ocenie

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Termin składania ofert  do dnia 12.03.2007r. do godziny 09:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – w Kancelarii ZOZ, wejście J, I ptr., pok.nr 10.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2007r. o godzinie 11:00, w Sekcji Zamówień Publicznych

Wejście J,I ptr.,pok. Nr 5.

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ wynosi 60 dni ; bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu

składania ofert.

 

 

NINIEJSZE OGŁOSZENIE ZOSTAŁO PRZEKAZANE DO BULETYNU WSPÓLNOTY EURPEJSKIEJ

(TED) W DNIU 20.02.2007r.

 

 

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Sprostowanie treści ogłoszenia (2007-02-21 14:18)
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2007-02-22 09:34)
  • Formularz oferty cenowej (2007-02-22 09:35)
  • Wzór umowy (2007-02-22 09:35)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-02-22 09:36)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2007-03-05 10:39)
  • PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT (2007-03-05 12:05)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W PAKIETACH (2007-03-30 13:58)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2007-06-18 10:17)