Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

 

ZP/1006/2006

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto

Ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań

Sekcja Zamówień Publicznych tel./fax; 061/ 85 85 623

 

ogłasza:

 

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej równowartości 60.000 euro

 

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DO OPERACJI ZASTAWEK SERCA

DLA POTRZEB ODDZIAŁU KARDIOCHIRURGII SZPITALA IM. J. STRUSIA W POZNANIU

 

ADRES STRONY INTERNETOWEJ:

 

www.szpital-strusia.poznan.pl     link: zamówienia publiczne; przetargi i ogłoszenia

e-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, formularz ofertowy, wzór umowy i inne dokumenty zamieszczone zostały jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Kolejne dokumenty związane z przedmiotowym przetargiem zamieszczane będą sukcesywnie                  w trakcie trwania postępowania, również jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA obejmuje dostawę materiałów opatrunkowych różnego rodzaju.

Przedmiot zamówienia podzielony został na niżej wymienione pakiety:

 

PAKIET I:  ZASTAWKI   BIOLOGICZNE  MITRALNE  STENTOWE      -               6 szt.

      w rozmiarach:   Nr:        25M     -           2 szt.

           27M      -           2 szt.

           29M      -           2 szt.

 

PAKIET II:      ZASTAWKI   BIOLOGICZNE  AORTALNE  STENTOWE  -           65 szt.

    w rozmiarach:   Nr:       18/19A     -        5 szt.

           20/21A    -        30 szt.

                                                           22/23A    -       20 szt.

                                                           24/25A     -      10 szt.

 

PAKIET III:  ZASTAWKI MECHANICZNE, MITRALNE                             -             40 szt.

       w rozmiarach:   Nr:        25M        -         3szt.

             27M        -       15 szt.

29M        -       15 szt.

31M        -         5 szt.            

33M        -         2 szt.

 

PAKIET IV:   ZASTAWKI MECHANICZNE, AORTALNE,  DWUPŁATKOWE  -     75 szt.                          

                       w rozmiarach:  Nr:        17A       -         3 szt.   

 19A       -       20 szt.

  21A      -       20 szt.

  23A      -       20 szt.

  25A      -       10 szt.

  27A      -         2 szt.

 

PAKIET V: PIERŚCIENIE  DO  PLASTYK ZASTAWEK MITRALNYCH ZAMKNIĘTE  – 9szt .               

         w  rozmiarach:    Nr:       25M      -      3 szt.   

27M     -        3 szt.   

29M     -        3 szt.   

 

PAKIET VI: PIERŚCIENIE  DO PLASTYK ZASTAWEK TRÓJDZIELNYCH  PÓŁOTWARTE - 6szt.

         w  rozmiarach:   Nr:       27    -          2 szt.   

  29     -           2 szt.

  31     -           2 szt.

 

PAKIET VII: PROTEZY AORTY WSTEPUJĄCEJ Z ZASTAWKĄ AORTALNĄ (KONDUITY)– 8szt.

         w  rozmiarach:   Nr        25A    -         2 szt.

  27A    -         2 szt.

  29A    -         2 szt.

  31A    -         2 szt.

 

     

Oferty można składać na całość przedmiotu zamówienia lub wybrane przez wykonawcę pakiety.

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 Umowy z wybranymi w przetargu wykonawcami zostaną zawarte od dnia ich podpisania do 31.03.2008r.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy:

-           spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych,

-           nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy,

      Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych powyżej wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty:

-           Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

-           Jeśli wykonawca przystępujący do postępowania prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość jego oferty przewyższa dwukrotną wysokość kapitału zakładowego, do oferty tej należy dołączyć odpowiednie dokumenty wymagane w art. 230 kodeksu spółek handlowych (uchwała wspólników lub umowa spółki).

-           Koncesja, zezwolenie lub inny dokument uprawniający wykonawcę do hurtowego obrotu materiałami opatrunkowymi.

-           Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

-           Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1  Prawa  zamówień publicznych.

-           Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 .

-           Odpowiedni dokument potwierdzający dopuszczenie oferowanego sprzętu  do obrotu medycznego i używania, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, określonymi w pkt. 1.2 niniejszej specyfikacji, t.j. certyfikat zgodności  z odpowiednimi dyrektywami Unii europejskiej lub dokument równoważny – zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego..

 

OCENA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU dokonana zostanie w oparciu  o dokumenty oraz oświadczenia  i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.

Brak choćby jednego z dokumentów wymaganych w pkt. 4.2  specyfikacji  (wymienionych powyżej) lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak  pieczątki  lub podpisu  osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów złożonych w językach obcych wraz  z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy                      z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą), z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 powołanej ustawy. Nie spełnienie warunku określonego w pkt. 4.2.10 spowoduje odrzucenie oferty.                                                                                       

 

W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

 

 a/        cena oferty                                                                       70 pkt. znaczenia w ocenie       

 b/        ocena parametrów technicznych i  użytkowych              30 pkt. znaczenia w ocenie

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Termin składania ofert  do dnia 9 marca 2007 r. do godziny 09:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – w Kancelarii ZOZ, wejście J, I ptr., pok.nr 10.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 marca 2007 r. o godzinie 12:00, w Sekcji Zamówień Publicznych

Wejście J,I ptr. , pok. Nr 5.

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ wynosi 30 dni ; bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu

składania ofert.

 

OGŁOSZENIE O NINIEJSZYM ZAMÓWIENIU PRZEKAZANE ZOSTAŁO  PREZESOWI UZP

W DNIU 19.02.2007 r.


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2007-02-21 09:46)
 • Formularz ofertowy nr 1 (2007-02-21 09:47)
 • Formularz ofertowy nr 2 (2007-02-21 09:48)
 • Formularz ofertowy nr 3 (2007-02-21 09:49)
 • Formularz ofertowy nr 4 (2007-02-21 09:49)
 • Formularz ofertowy nr 5 (2007-02-21 09:50)
 • Formularz ofertowy nr 6 (2007-02-21 09:50)
 • Formularz ofertowy nr 7 (2007-02-21 09:51)
 • Wzór umowy (2007-02-21 09:52)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-02-21 09:56)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2007-02-26 10:52)
 • Wyjasnienia nr 2 do SIWZ (2007-03-05 13:28)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2007-03-15 10:13)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2007-04-04 13:47)