Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego (oxygenatory, kaniule, dreny, hemofiltry i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu  jednorazowego  do  krążenia  pozaustrojowego (oxygenatory, kaniule, dreny, hemofiltry i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR ZP/503/2007

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto

Ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań

Sekcja Zamówień Publicznych tel./fax; 061/ 85 85 623

 

ogłasza:

 

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej równowartości 211.000 euro

 

na    DOSTAWĘ SPRZĘTU  JEDNORAZOWEGO  DO  KRĄŻENIA  POZAUSTROJOWEGO (oxygenatory, kaniule, dreny, hemofiltry i cewniki)

dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

 

 

ADRES STRONY INTERNETOWEJ:

 

www.szpital-strusia.poznan.pl     link: zamówienia publiczne; przetargi i ogłoszenia

e-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, formularz oferty cenowej, wzór umowy i inne dokumenty zamieszczone zostaną jako załączniki do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu           (w kolejności ich zamieszczania na stronie internetowej – ostatni załącznik jest ostatnim zamieszczonym dokumentem)  od dnia publikacji tego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED).

Kolejne dokumenty związane z przedmiotowym przetargiem zamieszczane będą sukcesywnie                   w trakcie trwania postępowania, również jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  obejmuje dostawę sprzętu  jednorazowego  do  krążenia  pozaustrojowego (oxygenatory, kaniule, dreny, hemofiltry i cewniki).

Przedmiot zamówienia podzielony został  na niżej wymienione pakiety (części):

 

PAKIET  I- Oxygenatory  niepowlekane dla dorosłych                                                -   700 szt.

PAKIET II - Oxygenatory dla dorosłych z powłoką  antyadhezyjną                            -    80 szt.

PAKIET  III  - Zestawy drenów do krążenia pozaustrojowego                                    -   780 szt.

PAKIET IV  - Kanikule do krążenia pozaustrojowego – kaniule aortalne

1. Kaniule aortalne zbrojone zagięte 90º  24 Fr                                    -   300 szt.

2. Kaniule aortalne zbrojone zagięte 90º  22 Fr                                    -   500 szt.

3. Kaniule aortalne zbrojone zagięte 90º  20 Fr                                    -     20 szt.

PAKIET V – Kanikule do krążenia pozaustrojowego - kanikule żylne dwustopniowe

  1. Kaniule żylne dwustopniowe zbrojone proste 32/40 Fr                    -   500 szt.

  2. Kaniule żylne dwustopniowe zbrojone proste 36/51 Fr                    -   250 szt.

PAKIET   VI – Kanikule do krążenia pozaustrojowego - kanikule żylne

1. Kaniule żylne jednostopniowe zbrojone proste  36 Fr                      -     40 szt.

2. Kaniule żylne jednostopniowe zbrojone proste  32 Fr                     -     80 szt.

PAKIET   VII -  Zestawy do podawania kardiopleginy krwistej             -  150 szt.

PAKIET VIII – Kanikule do podawania kardiopleginy przez opuszkę aorty  z ventem - antegrade 

1. rozm.  9 Fr                                                                                               -  350 szt.

2. rozm. 11 Fr                                                                                              -  350 szt.

PAKIET IX – Kanikule do podawania kardiopleginy przez naczynia wieńcowe

1. Kaniule do podawania kardiopleginy przez naczynia wieńcowe z balonikiem,  proste                                                                                                      -  100 szt.

                        2. Kaniule do podawania kardiopleginy przez naczynia wieńcowe z balonikiem, zagięte

                            90 º                                                                                                           -  100 szt.

PAKIET    X – Łączniki *

  1. Łączniki 3/8 – 1/4                                                                                  -     40 szt.

  2. Łączniki 3/8 – 3/8 +Luer Lock                                                             -     30 szt.

PAKIET    XI – Dreny do pomiaru ciśnienia z membraną                                      -   450 szt.

PAKIET XII – Kanikule do drenażu przedsionka z prowadnicą                            -   160 szt.

PAKIET XIII - Zestawy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej 8 Fr 40 cc              -     35 szt.

PAKIET XIV - Zestawy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej 8 Fr 34 cc              -     35 szt.

PAKIET XV - Kaniule do kaniulizacji naczyń udowych                                         -       4 szt.

PAKIET    XVI - Hemofiltry 0,6 – 0,8 m²                                                                    -   200 szt.        

PAKIET  XVII - Hemofiltry 1,2– 1,5 m²                                                                     -     40 szt.

PAKIET XVIII - Zestawy  do prowadzenia ultrafiltracji spontanicznej                 -   200 szt.

PAKIET  XIX – Zestawy do sztucznej nerki FRESENIUS 4008                             -   100 szt.

PAKIET  XX - Cewniki do prowadzenia dializ z introduktorem * 

1. Cewniki rozm. 14,5 Fr                                                                        -     20 szt.

2. Cewniki rozm. 11,5 – 12 Fr                                                                -     20 szt.

PAKIET  XXI - Kanikule aortalne proste                                                                -   100 szt.

PAKIET XXII - Kanikule żylne trójstopniowe                                                        -   100 szt.

                                           

Oferty można składać na całość przedmiotu zamówienia lub wybrane przez wykonawcę pakiety, przy czym w danym pakiecie wymagany jest pełen wyszczególniony w nim asortyment.

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Umowa(y) z wykonawcą(ami) , którego (ych) oferta(y) zostanie(ą) wybrana(e) w danym pakiecie zostanie zawarta na okres od dnia jej podpisania do 31.03.2008r.

Dostawy realizowane będą sukcesywnie w trakcie trwania umowy na zamówienia wg bieżących potrzeb zamawiającego ; termin dostaw nie może być dłuższy niż 14 dni od daty złożenia zamówienia.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy:

-  spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych,

-  nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy,

-  spełnia odpowiednie warunki dopuszczenia i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami określonym o w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych.

      Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych powyżej wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeśli wykonawca przystępujący do postępowania prowadzi działalność w formie spółki                           z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość jego oferty przewyższa dwukrotną wysokość kapitału zakładowego, do oferty tej należy dołączyć odpowiednie dokumenty wymagane w art. 230 kodeksu spółek handlowych (uchwała wspólników lub umowa spółki).

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

-  Aktualną informację z Krajowego Rejestru  Karnego w zakresie  określonym w  art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy , wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

-  Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

-  Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających , że dostawy te zostały wykonane należycie.

-  Sprawozdanie finansowe w części t.j. bilans oraz rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią                            o badanym sprawozdaniu w części dot. bilansu oraz rachunku zysków i strat; w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności. Wymienione dokumenty należy złożyć za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

-  Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Polisę lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

-  Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1  Prawa  zamówień publicznych.

-  Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  i 2 Prawa zamówień publicznych.

-  Dowód wniesienia wadium.

- Odpowiedni dokument potwierdzający spełnienie oferowanego sprzętu do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych, t.j. posiadać certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokument równorzędny – zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu  o dokumenty oraz oświadczenia  i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.

Brak choćby jednego z dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 SIWZ (wymienionych powyżej) lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak  pieczątki  lub podpisu  osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski)  spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą).

Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2.18  SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

 

W przedmiotowym postępowaniu  wymagane wadium w  wysokości 6.015,- zł.

Dla poszczególnych pakietów wadium wynosi:

Pakiet I  - 2.235,- zł. ;    Pakiet II -   370,- zł.;    Pakiet III  -  1.145,- zł.; Pakiet IV  - 220,- zł.;

Pakiet V  - 190,- zł. ;   Pakiet VI  -  25,- zł.;  Pakiet VII  - 135,- zł.;  Pakiet VIII -   125,- zł.;

Pakiet IX   -  55,- zł.; Pakiet X   -   5,- zł.;  Pakiet XI -  85,- zł.;  Pakiet XII  - 35,- zł.;

Pakiet XIII  -  445,- zł.;  Pakiet XIV  -  445,- zł.;  Pakiet XV  -  20,- zł.;   Pakiet XVI  - 185,- zł.

Pakiet XVII  -  20,- zł.;   Pakiet XVIII  -  120,- zł.;  Pakiet XIX   - 10,- zł.; Pakiet XX   -   30,- zł.

Pakiet XXI  -  75,- zł.;  Pakiet XXII   -  40,- zł.

                                                          

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

a/   cena oferty                                                              -   70 pkt. znaczenia w ocenie

b/   ocena parametrów technicznych i użytkowych  -   30 pkt. znaczenia w ocenie    

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Termin składania ofert  do dnia 20.03.2007 r.  do godziny 09:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – w Kancelarii, wejście J, II ptr., pok.nr 10.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2007 r.  o godzinie 12:00, w Sekcji Zamówień Publicznych

Wejście J, II ptr. ,pok. Nr 5.

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ wynosi 60 dni ; bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu

składania ofert.

 

OGŁOSZENIE O NINIEJSZYM ZAMÓWIENIU PRZEKAZANE ZOSTAŁO URZĘDOWI OFICJALNYCH PUBLIKACJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH W DNIU 15.02.2007 r.

 

 

Zatwierdził:

 

Zakładu Opieki Zdrowotnej

Poznań – Stare Miasto

 

lek. Med. Bartłomiej Gruszka


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2007-02-20 10:45)
 • Formularz ofertowy nr 1 (2007-02-20 10:46)
 • Formularz ofertowy nr 2 - oxygen z powł. popr (2007-02-20 10:46)
 • Formularz ofertowy nr 3 (2007-02-20 10:47)
 • Formularz ofertowy 4-15 (2007-02-20 10:47)
 • Formularz ofeertowy nr 16 (2007-02-20 10:48)
 • Formularz ofertowy nr 17 (2007-02-20 10:49)
 • Formularz ofertowy nr 18-22 (2007-02-20 10:50)
 • Wzór umowy (2007-02-20 10:51)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-02-20 10:52)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2007-02-27 12:32)
 • Sprostowanie do wyjaśnień nr 1 (2007-03-01 10:56)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2007-03-05 13:34)
 • Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ (2007-03-13 11:25)
 • Wyjaśnienia nr 4 do SIWZ (2007-03-16 09:17)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2007-04-03 13:06)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2007-05-04 09:34)