Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych

 

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                                   Strona l z l

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/02/14-1653955

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12

Miejscowość:                                Kod pocztowy:        Województwo:

Poznań                                       61-833               wielkopolskie


 

Telefon:

0618585623 Fax:

0618585623


Osoba upoważniona do kontaktów:

Krystyna Frydrych e-mail:

zamowjenia@szpita-strusia.poznan.pl


 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl


 

Dostawy Przetarg nieograniczony


Rodzaj zamówienia:

Tryb postępowania:

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa materiałów opatrunkowych

Kryteria oceny ofert:

cena oferty - 100 pkt. znaczenia w ocenie Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy) Data:   23 / 02 / 2007 (dd/mm/rrrr)


 

Miejsce składania ofert:

Siedziba zamawiającego - Kancelaria ZOZ (wejście J pok. nr 10)

http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_owp                                                     2007-02-14

 


ZAŁĄCZNIKI

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2007-02-14 12:49)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2007-02-14 12:49)
 • Formularz oferty cenowej (2007-02-14 12:50)
 • Wzór umowy (2007-02-14 12:50)
 • Druk oświadczenia z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 (nieobowiązkowy) (2007-02-14 12:51)
 • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-02-14 12:52)
 • Modyfikacja dokumentów przetargowych (2007-02-15 12:44)
 • Wyjaśnienia nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (2007-02-19 11:47)
 • MODYFIKACJA DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH (2007-02-20 12:56)
 • Ogłoszenie o wyborze ofert najkorzystniejszych w pakietach (2007-03-14 10:33)
 • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMÓW (2007-04-10 14:13)