Przetarg nieograniczony na dostawę klejów tkankowych do operacji kardiochirurgicznych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia

Urząd Zamówień Publicznych                                                                               http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_owp

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/02/12-1020519

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:


Ulica:

Szkolna 8/12 Miejscowość:

Poznań


Kod pocztowy:

61-833


Województwo wielkopolskie


 


Osoba upoważniona do kontaktów:                        Telefon:                    Fax:

Elżbieta Prządka                                            061 85 85 623       061 85 85 623

 e-mail zamowienia@szpjtal-strusia.poznan.pl                                           

:                                                                     

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

Rodzaj zamówienia:                                                     Dostawy Tryb postępowania:                                                      Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa klejów tkankowych do operacji kardiochirurgicznych dla Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu;

Przedmiot zamówienia został podzielony na niżej wymienione pakiety (części):

PAKIET I- KLEJ DO TĘTNIAKÓW :

1. Klej dwuskładnikowy albuminowy z utwardzaczem (aldehyd glutarowy) w aplikatorze ! w ilości:

a/ 2 ml       -    20 szt.

b/ 5 ml       -    10 szt.

2. Końcówka mieszająca 10 cm     -    120 szt.

3.   Końcówka mieszające - rozprowadzająca 12-16 mm szerokości w ilości:

a/ 2 ml       -    20 szt. b/ 5 ml       -    10 szt.

PAKIET II - KLEJ UNIWERSALNY DO TKANEK a l ml  - 50 szt.

PAKIET III - HEMOSTATYK WCHŁANIALNY na bazie polisacharydów o konsystencji ] - 30 szt.

Kryteria oceny ofert:

a/ cena oferty                  - 70 pkt. znaczenia w ocenie b/ ocena własności użytkowych   - 30 pkt. znaczenia w ocenie

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy) Data: 21 / 02 / 2007 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – Kancelaria, pok. 10, wejście J, II ptr.

Dokumenty przetargowe zastały zamieszczone kolejno jako załączniki poniżej tego ogłoszenia

2007-02-12 11:11


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2007-02-12 14:29)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2007-02-12 14:29)
  • Formularz ofertowy (2007-02-12 14:30)
  • Wzór umowy (2007-02-12 14:30)
  • Wzór oświadczenia z art.22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2007-02-12 14:32)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-02-12 14:34)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2007-02-28 11:34)
  • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (2007-03-15 10:30)