Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa, pieczywa cukierniczego i pyz drożdżowych dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                                  

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/02/12-1157620

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12

Miejscowość:                                   Kod pocztowy:         Województwo:

Poznań                                               61-833                         wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów:                     Telefon:

Magdalena Głuchowska                                      061/8585623

e-mail:                                                                 Fax:

zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl                061/8585623

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

Rodzaj zamówienia:                          Dostawy

Tryb postępowania:                          Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa pieczywa, pieczywa cukierniczego i pyz drożdżowych dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu. Produkty zaoferowane winny być w pierwszym gatunku, kategorii lub klasie jakości, spełniające normy stosowane przy produkcji żywności. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Przedmiot zamówienia podzielony został odpowiednio na pakiety (części).

PAKIET l - PIECZYWO

1.     Chleb pszenno - żytni krojony a 600 g     -      18.000 szt

2.     Chleb razowy , krojony a 600 g                -          700 szt.

3.     Kawiorek pszenny, krojony a 300 g          -      40.000 szt.

4.     Bułki pszenne a 50 g                                 -      25.000 szt

5.     Sucharki                                                     -          180 kg

6.     Bułka tarta                                                  -          300 kg

7.    Zakwas                                                        -            50 kg

PAKIET II - PIECZYWO CUKIERNICZE

1.     Drożdżówki                                -     400 szt.

2.     Placek drożdżowy                     -       30 kg

3.     Piernika 100g                            -       10 kg

4.     Babka                                         -       20 kg

5.     Biszkopty a 100g                       -       30 kg

6.     Pączki                                        -      100 szt

 

PAKIET III - PYZY DROŻDŻOWE   

1.    Pyzy drożdżowe (1 opak.=9 sztpyz=600g) -     900 opak.

Kryteria oceny ofert:

a/ cena oferty                                      80 pkt. znaczenia w ocenie

b/ jakość oferowanych wyrobów      20 pkt znaczenia w ocenie

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy)

Data:   22 / 02 / 2007 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

            Termin składania ofert do dnia 22.02.2007r. do godziny 09:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - w Kancelarii, wejście J. II ptr.,

pok.nr 10.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2007r. o godzinie 11:00. w Sekcji Zamówień

Publicznych ejście J,II ptr.,pok. Nr 5.

 

DOKUMENTY PRZETARGOWE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE KOLEJNO JAKO ZAŁĄCZNIKI PONIŻEJ TEGO OGŁOSZENIA

 

http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_owp   2007-02-12


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2007-02-12 13:50)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2007-02-12 13:50)
  • Formularz ofertowy (2007-02-12 13:51)
  • Wzór umowy (2007-02-12 13:51)
  • Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2007-02-12 13:52)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-02-12 13:52)
  • Ogł.oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2007-02-23 08:47)
  • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (2007-03-14 10:31)