Przetarg nieograniczony na dostawę klipsów do operacji kardiochirurgicznych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                                   Strona l z l

GŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/02/06-610425

 

Nazwa i adres Zamawiającego

 

Nazwa:  Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

 

Adres pocztowy:

 

Ulica:  Szkolna 8/12

 

 Miejscowość:                           Kod pocztowy:          Województwo:

Poznań                                             61-833                                wielkopolskie

 

Osoba upoważniona do kontaktów:                  Telefon:

Elżbieta Prządka                                   061/85 85 623

 

 e-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

Rodzaj zamówienia:    Dostawy     Tryb postępowania;    Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA obejmuje dostawę klipsów do operacji kardiochirurgicznych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

Klipsy naczyniowe dla Oddziału Kardiochirurgii:

1.   klipsy naczyniowe małe (100)                     -18.540 szt.

2.   klipsy naczyniowe średnie (200)                 -18.540 szt.

3.   klipsy naczyniowe małe - duże (300)          -  8.160 szt.

4.   klipsy naczyniowe duże typu Liga Clip 400 -     240 szt.

Kryteria oceny ofert:

a/ cena oferty                                                         - 75 pkt. znaczenia w ocenie

b/ ocena parametrów technicznych  i użytkowych - 25 pkt. znaczenia w ocenie

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy) Data:   14 / 02 / 2007 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - Kancelaria, pok. 10, wejście J, II ptr.

 

 

DOKUMENTY PRZETARGOWE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE KOLEJNO JAKO  ZAŁĄCZNIKI PONIŻEJ TEGO OGŁOSZENIA

 

 

 

http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_owp   2007-02-06


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2007-02-06 14:10)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2007-02-06 14:11)
  • Formularz ofertowy (2007-02-06 14:11)
  • Wzór umowy (2007-02-06 14:11)
  • Wzór oświadczenia z art.22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2007-02-06 14:12)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-02-06 14:13)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2007-02-21 07:27)
  • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (2007-03-12 08:57)