Przetarg nieograniczony na dostawę worków na odpady i rękawice różnego przeznaczenia dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                                Strona l z 1

                              OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/02/06-557877

Województwo:

wielkopolskie

azwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12

Miejscowość:                                    Kod pocztowy:

Poznań                                               61-833


Telefon/fax:

061/85 85 623


Osoba upoważniona do kontaktów:

Elżbieta Prządka

e-mail:

zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl

Rodzaj zamówienia:

Tryb postępowania:


Dostawy

Przetarg nieograniczony


 


Określenie przedmiotu zamówienia:

przedmiot zamówienia obejmuje dostawę worków na odpady i rękawic różnego przeznaczenia dla potrzeb Szpitala im . J. Strusia w Poznaniu i podzielony jest na niżej wymienione pakiety (części):

 

Pakiet I - Worki na odpady i rękawice z folii polietylenowej różnego przeznaczenia

 

l) Worki do odpadów komunalnych, z folii HD grubości 0,015, czarne nieprzeźroczyste, w rozmiarze 50    

    x 60 (pakowane po 100 szt.) - w ilości 127.000 szt.

2) Worki  do  odpadów  komunalnych,  z folii  HD  grubości 0,020, czarne,nieprzeźroczyste, w rozmiarze 60 x 100

     (pakowane po 30 szt.) -w ilości 26.400 szt.

3) Worki do gromadzenia bielizny brudnej, z folii HD grubości 0,030, bezbarwne, w rozmiarze 80 x 120

      (pakowane po 50 szt.)      - w ilości 27.500 szt.

4) Worki do odpadów medycznych, z folii HD grubości 0,020, czerwone, w rozmiarze 50 x 70 (pakowane po 50

      szt.) - w ilości 78.500 szt.

5) Worki do odpadów medycznych, z folii LD - 50,gr. 0,050, czerwone, w rozmiarze 70 x 110                                          

      - w ilości 19.500 szt.

6) Worki na materace (do pakowania materacy brudnych oraz ochrony materacy po     sterylizacji), z folii LD-50, bezbarwne, w rozm. 210 x 100 x 10 - w ilości 4.500 szt.

7) Worki na cytostatyki, z folii HD, żółte, gr. 0,025 w rozmiarze 50 x 70 (pakowane po 50 szt.) - w ilości

     8.400 szt.

8) Worki na cytostatyki, z folii LD-50, żółte, gr.0.050 w rozmiarze 70 x 110 (pakowane po 50 szt.) - w ilości 1.800

      szt.

9) Worki foliowe, z folii HD grubości 0,015, bezbarwne w rozmiarze 50 x 60 (pakowane po 100 szt.) - w ilości

     1.600 szt.

10) Worki foliowe, z folii HD grubości 0,020, bezbarwne w rozmiarze 60 x 100 (pakowane po 30 szt.)  -   

       w ilości 360 szt.

11) Worki foliowe, z folii HD grubości 0,030, bezbarwne w rozmiarze 50 x 50 - w ilości 720 szt.

12) Rękawice pięciopalcowe, z folii LD moletowanej, grubości 0,025, bezbarwne, - w ilości 140.000 szt.

 

Pakiet II - Rękawice malarskie   typu „wampirki" - w ilości 400 par

 

Pakiet III - Rękawice robocze - w ilości 100 par

Pakiet IV - Rękawice gospodarcze* - w ilości 1.000 par

Kryteria oceny ofert:

cena oferty             -100 pkt znaczenia w ocenie

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy) Data:  

 15 / 02 / 2007 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - Kancelaria pok. nr 10, wejście J, II ptr.

 

DOKUMENTY PRZETARGOWE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE KOLEJNO JAKO  ZAŁĄCZNIKI PONIŻEJ TEGO OGŁOSZENIA

http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_owp                    2007-02-06


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2007-02-06 12:04)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2007-02-06 12:04)
  • Formularz ofertowy (2007-02-06 12:05)
  • Wzór umowy (2007-02-06 12:05)
  • Wzór oświadczenia z art.22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2007-02-06 12:07)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-02-06 12:08)
  • Ogłoszenia o wyborze najkorzystiejszej oferty (2007-02-15 13:35)
  • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (2007-03-05 10:23)