Przetarg nieograniczony na dostawę łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

 

 

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                                                                        Strona l z lOGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/02/01-673807

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12

Miejscowość:                                Kod pocztowy:       Województwo:

Poznań                                             61-833                      wielkopolskie


 

Telefon:

0618585623 Fax:

0618585623


Osoba upoważniona do kontaktów:

Krystyna Frydrych

e-mail:

zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl


 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.pozna

Rodzaj zamówienia:

Tryb postępowania:


Dostawy

Przetarg nieograniczony


 


 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych dla potrzeb Szpitala Im. J. Strusia w Poznaniu

Kryteria oceny ofert:

Cena - 100 pkt. znaczenia w ocenie

Terminy

Termin składania ofert; (jeżeli dotyczy)

Data:   12 / 02 / 2007 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - Kancelaria (wejście J, pok. nr 10)

 

DOKUEMNTY PRZETARGOWE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE PONIŻEJ TEGO OGŁOSZENIA JAKO ZAŁĄCZNIKI

 

 

 

 

http .'//www.portal.uzp. go v. pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_owp     2007-02-01

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2007-02-01 13:18)
  • Formularz oferty cenowej (2007-02-01 13:19)
  • Wzór umowy (2007-02-01 13:19)
  • druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-02-01 13:20)
  • druk oświadczenia z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 (nieobowiązkowy) (2007-02-01 13:21)
  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2007-02-01 13:22)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2007-02-06 13:39)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2007-02-12 12:43)
  • Ogłoszenie o zawarciu umowy (2007-02-26 12:40)