Przetarg nieograniczony na dostawę leku Zeffix (Lamiwudyna)

 

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                                                                          Strona l z l

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/01/24-1603821

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12

Miejscowość:                                Kod pocztowy:        Województwo:

Poznań                                       61-833               wielkopolskie


 

Telefon:

0618585623 Fax:

0618585623


Osoba upoważniona do kontaktów:

Krystyna Frydrych e-mail:

zamowienia@szpita-strusia.poznan.pl


 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl


 

Rodzaj zamówienia:

Dostawy Przetarg nieograniczony

Tryb postępowania:

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa leku Zeffix (Lamiwudyna)

Kryteria oceny ofert:

Cena - 100 pkt. znaczenia w ocenie

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy) Data:   01 / 02 / 2007 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

Siedziba zamawiającego - Kancelaria pok. nr 10 (wejście J)

 

 

Dokumenty przetargowe zostały zamieszczone  poniżej jako załączniki do niniejszego ogłoszenia

http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_owp                                                     2007-01-24

 


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2007-01-24 14:38)
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2007-01-24 14:38)
  • Formularz oferty cenowej (2007-01-24 14:39)
  • wzór umowy (2007-01-24 14:39)
  • oświadczenia z art 22ust 1 (wzór nieobowiązkowy) (2007-01-24 14:40)
  • druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-01-24 14:41)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2007-02-01 13:06)
  • Ogłoszenie o zawarciu umowy (2007-02-16 11:26)