Postępowanie w trybie z wolnej ręki ( art.67 ust.1 pkt.7 - zamówienie uzupełniające ) na dostawę leków - OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                                  Strona l z 1

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/01/23-1547680

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12

Miejscowość:                                   Kod pocztowy:         Województwo:

Poznań                                               61-833                       wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów:                                           Telefon:

Magdalena Głuchowska                                                              061/8585623

e-mail:                                                                                          Fax:

zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl                                      061/8585623

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa leków z lekospisu szpitalnego

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

Ponieważ wszczęcie nowej procedury przetargowej na dostawę leków wiąże się z długim okresem do momentu uprawomocnienia się procedury i zwarcia nowej umowy co mogłoby skutkować przerwaniem dostaw leków a do takiej sytuacji nie można dopuścić, konieczne było zakupienie leków objętych zamówieniem podstawowym zawartym w umowie nr 5/2006 (wykonawca: PGF CEFARM POZNAŃ zamówienie uzupełniające ). na podstawie art. 67 ust. l pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego nie przekracza 20% wartości zamówienia podstawowego, wyboru wykonawcy dokonano w wyniku prawomocnie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, a w SIWZ do przetargu przewidziano możliwość zamówień uzupełniających., co wyczerpuje przesłanki powołanych wyżej przepisów ustawy Pzp. Oferta spełnia warunki wymagane przez zamawiającego

NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER l

Nazwa:

PGF CEFARM POZNAŃ Sp. z o.o.

Adres pocztowy:

Ulica:

Bułgarska 59/61

Miejscowość:   Kod pocztowy:   Województwo:

Poznań               60-320                  wielkopolskie