Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic medycznych jednorazowego użytku sterylnych i niesterylnych oraz rękawic sekcyjno-ekshumacujnych niesterylnych dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/01/18-1162234

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12

 Miejscowość:                                                     Kod pocztowy:         Województwo:

Poznań                                                                 61-833                        wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów:                Telefon:

Magdalena Głuchowska                                  061/8585623

e-mail:                                                             Fax:

zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl           061/8585623

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

Rodzaj zamówienia:                          Dostawy

Tryb postępowania:                           Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa rękawic medycznych jednorazowego użytku sterylnych i niesterylnych oraz rękawic sekcyjno-ekshumacyjnych niestrerylnych, dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu.Przedmiot zamówienia podzielony został odpowiednio na pakiety (części) i zawiera opis wymaganych cech oraz zamawiane ilości danego asortymentu.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko.

                       PAKIET l - RĘKAWICE MEDYCZNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU STERYLNE

-w ilości 32.295 par

-w rozmiarach:6,5, 7,7,5,8,8,5.

(rękawice w poszczególnych rozmiarach zamawiane będą w     miarę potrzeb)

PAKIET II - RĘKAWICE MEDYCZNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NIESTERYLNE

- w ilości 780.000 szt

-w rozmiarach: S, M, L,

(rękawice w poszczególnych rozmiarach zamawiane będą     w    miarę potrzeb)

PAKIET III - RĘKAWICE SEKCYJNO-EKSHUMACYJNE NIESTERYLNE

- w ilości 600 par

-w rozmiarach:9, 11.

(rękawice w poszczególnych rozmiarach zamawiane będą w miarę potrzeb)


Kryteria oceny ofert:

a/ cena oferty  -                               75 pkt. znaczenia w ocenie

 b/ jakoś oferowanych rękawic-        25 pkt. znaczenia w ocenie

 

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy)

Data:   29 / 01 / 2007 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

Termin składania ofert do dnia 29.01.2007r. do godziny 09:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - w Kancelarii, wejście J, li ptr.,

pok.nr 10.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2007r. o godzinie 12:00. w Sekcji Zamówień

Publicznych wejście J,II ptr.pok. Nr 5.


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2007-01-18 13:04)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2007-01-18 13:05)
  • Formularz ofertowy (2007-01-18 13:06)
  • Wzór umowy (2007-01-18 13:06)
  • Wzór oswiadczenia z art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2007-01-18 13:07)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-01-18 13:07)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2007-01-23 12:30)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2007-02-14 14:13)
  • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (2007-03-06 09:58)