Przetarg nieograniczony na dostawę gazów medycznych;azotu ciekłego,podtlenku azotu,dwutlenku węgla dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                                   Strona l z 1

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/01/11-619463

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:     Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:


Województwo:

wielkopolskie


Ulica:

Szkolna 8/12

Miejscowość:                                    Kod pocztowy:

Poznań                                                 61-833


Osoba upoważniona do kontaktów:                Telefon:

Magdalena Głuchowska                                       061/8585623

e-mail:                                       

                                                                          Fax:

zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl               061/8585623

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

Rodzaj zamówienia:                         Dostawy

Tryb postępowania:                           Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60.000 euro na dostawę GAZÓW MEDYCZNYCH:

AZOTU CIEKŁEGO. PODTLENKU AZOTU, DWUTLENKU węgla dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA obejmuje:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa gazów medycznych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu w ilościach określonych poniżej oraz w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę gazów transportem wykonawcy, w butlach stanowiących jego własność, spełniających wymagania dla urządzeń działających pod ciśnieniem. Przedmiot zamówienia podzielony został na następujące pakiety (części):

 

PAKIET l - AZOT CIEKŁY - 2.528 l.

Wymagane jest dowiezienie azotu ciekłego i napełnienie butli w siedzibie zamawiającego.

 

PAKIET II - PODTLENEK AZOTU - (nitrogenium oxydatum) - 150 butli

- waga pełnej butli powinna być równa tarze uwidocznionej na ścianie butli plus 7,6 kg

(7 kg - ładunek podtlenku azotu i 0,6 kg zawór)

Butle powinny być oznakowane i zawierać informacje:

-nazwę gazu

-ciężar własny butli wraz z osprzętem

    - najwyższy dopuszczalny ciężar i pojemność wysokość ciśnienia próbnego i  data ostatniej próby

      - na zaworach każdej butli powinien być nałożony woreczek z folii polietylenowej zawierający informacje o                                           dacie produkcji i ważności, podstawowych własnościach fizykochemicznych  podtlenku azotu, zasadach                                                         obchodzenia się z butlą oraz o warunkach uznania reklamacji.

PAKIET III - DWUTLENEK WĘGLA do wykonywania zabiegów krioterapii w  butlach syfonowych o pój. 6 kg - 51 butli

Oferty można składać na całość przedmiotu zamówienia lub wybrany pakiet (y). Zamawiający

nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych.

Kryteria oceny ofert:

a/cena oferty                             - 100 pkt. znaczenia w ocenie

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy)

Data:   18 / 01 / 2007 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

Termin składania ofert do dnia 18.01.2007r. do godziny 09:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - w Kancelarii, wejście J, II ptr.,

pok.nr 10.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2007r. o godzinie 11:00. w Sekcji Zamówień

Publicznych wejście J,II ptr.,pok. Nr 5.


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2007-01-11 13:05)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2007-01-11 13:06)
  • Formularz ofertowy (2007-01-11 13:06)
  • Wzór umowy (2007-01-11 13:07)
  • Wzór oświadczenia z art.22 ust.1i art.24 ust.1 i 2 (2007-01-11 13:07)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-01-11 13:08)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2007-01-15 11:28)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2007-01-18 12:29)
  • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (2007-02-19 08:00)