Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników hematologicznych oraz dzierżawę analizatora hematologicznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/01/10-1252712

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12

Miejscowość:                                   Kod pocztowy:         Województwo:

Poznań                                               61-833                       wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów:                 Telefon:

Magdalena Głuchowska                                       061/8585623

e-mail:                                                                  Fax:

zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl                061/8585623

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

Rodzaj zamówienia:                          Dostawy

Tryb postępowania:                           Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa ODCZYNNIKÓW HEMATOLOGICZNYCH oraz DZIERŻAWĘA ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Szpitala im. J. Strusia

w Poznaniu

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA obejmuje:

a/   l/ Dostawa odczynników hematologicznych:

 

1. Odczynniki hematologiczne dla 40.000 badań w systemie DIFF

2. Odczynniki hematologiczne dla 20.000 badań w systemie CBC

3. Krew kontrolna 8-parametrowa normalna - 8 opakowań

4. Krew kontrolna 8- parametrowa patologiczna - 8 opakowań

 

b/   1/ Oddanie zamawiającemu w dzierżawę analizatora  hematologicznego.


Kryteria oceny ofert:

a/cena odczynników, kontroli               60 pkt. znaczenia w ocenie

b/ cena dzierżawy analizatora             20 pkt. znaczenia w ocenie

c/ ocena techniczna analizatora          20 pkt. znaczenia w ocenie

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy)

 Data:   19 / 01 / 2007 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

Termin składania ofert do dnia 19.01.2007r. do godziny 09:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - w Kancelarii, wejście J. II ptr.,

pok.nr 10.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2007r. o godzinie 11:00. w Sekcji Zamówień

Publicznych wejście J.II ptr.pok. Nr 5.

 

DOKUMENTY PRZETARGOWE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE KOLEJNO JAKO ZAŁĄCZNIKI PONIŻEJ TEGO OGŁOSZENIA

 


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2007-01-10 12:48)
  • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2007-01-10 12:48)
  • Formularz ofertowy (2007-01-10 12:49)
  • Wzór umowy (2007-01-10 12:49)
  • Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2007-01-10 12:50)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-01-10 12:51)
  • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2007-01-15 12:10)
  • Przesuniecie terminu składania ofert (2007-01-15 12:27)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2007-01-19 12:47)
  • Ogłoszenie o zawarciu umowy (2007-02-05 11:18)