Przetarg nieograniczony na dostawę środków kontrastowych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

 

Przetarg nieograniczony na dostawę środków kontrastowych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR ZP/6727/2006/2007

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto

Ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań

Sekcja Zamówień Publicznych tel./fax; 061/ 85 85 623

 

ogłasza:

 

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej równowartości 211.000 euro

 

na     DOSTAWĘ ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH

dla potrzeb Szpitala  im. J. Strusia w Poznaniu

 

ADRES STRONY INTERNETOWEJ:

 

www.szpital-strusia.poznan.pl     link: zamówienia publiczne; przetargi i ogłoszenia

e-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, formularz ofertowy, wzór umowy i inne dokumenty zamieszczone zostały jako kolejne załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Kolejne dokumenty związane z przedmiotowym przetargiem zamieszczane będą sukcesywnie w trakcie trwania postępowania, również jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  obejmuje dostawę środków kontrastowych .

Przedmiot zamówienia podzielony został  na niżej wymienione pakiety (części):

 

PAKIET I        -  Środek cieniujący o stężeniu 796 mg/ml typu  Ultravist 370  – w ilości 400 l

                        - amp. a   50 ml –  2 600 op.

                        - amp. a 100 ml -  2 700 op.     

 

 PAKIET II  -  Środek cieniujący o stężeniu 816 mg/ml typu Iomeron 400 – w ilości 300 l

                                   - amp. 100 ml – 1000 op.

- amp. 200 ml – 1000 op.

 

PAKIET III      -  Środek cieniujący o stężeniu 741 mg/ml typu: Optiray 350 – w ilości 450 l

                                   - amp. 100 ml – 1 500 op.

- amp. 200 ml – 1 500 op.

 

PAKIET IV  - Środek cieniujący w przedziale 652 – 678 typu: Visipaque 320 – w ilości 200 l

                                   - amp.   50 ml – 1 300 op.

                                    - amp. 100 ml – 1 350 op.

                                                        

Oferty można składać na całość przedmiotu zamówienia lub wybrane przez wykonawcę pakiety, przy czym w danym pakiecie wymagany jest pełen wyszczególniony w nim asortyment.

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej na środki kontrastowe.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Umowa(y) z wykonawcą(ami) , którego (ych) oferta(y) zostanie(ą) wybrana(e) w danym pakiecie zostanie zawarta na okres od dnia jej podpisania do 28.02.2008r.

Dostawy realizowane będą sukcesywnie w trakcie trwania umowy na zamówienia wg bieżących potrzeb zamawiającego ; termin dostaw nie może być dłuższy niż 7 dni od daty złożenia zamówienia.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy:

-  spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych,

-  nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy,

-  posiadają koncesję, zezwolenie lub inny dokument uprawniający wykonawcę do hurtowego obrotu lekami.

      Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych powyżej wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Koncesję, zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia wykonawcy do hurtowego    obrotu  lekami.

- Jeśli wykonawca przystępujący do postępowania prowadzi działalność w formie spółki   z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość jego oferty przewyższa dwukrotną wysokość kapitału zakładowego, do oferty tej należy dołączyć odpowiednie dokumenty wymagane w art. 230 kodeksu spółek handlowych (uchwała wspólników lub umowa spółki).

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

-  Aktualną informację z Krajowego Rejestru  Karnego w zakresie  określonym w  art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy , wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

-  Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

-  Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających , że dostawy te zostały wykonane należycie.

-  Sprawozdanie finansowe w części t.j. bilans oraz rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią  o badanym sprawozdaniu w części dot. bilansu oraz rachunku zysków i strat; w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności. Wymienione dokumenty należy złożyć za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

-  Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Polisę lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

-  Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1  Prawa  zamówień publicznych.

-  Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  i 2 Prawa zamówień publicznych.

-  Dowód wniesienia wadium.

- Oświadczenie, że oferowane środki kontrastowe zostały dopuszczone do obrotu medycznego   w Polsce i są zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz że odpowiednie świadectwa zostaną okazane na  każde żądanie zmawiającego – dotyczy środków kontrastowych wymienionych w pkt. 1.1 w pakietach I – IV.

-  Dla ofert równoważnych przedłożenie dokumentów oraz próbek  t.j.:

    a/  dokumentów potwierdzających rejestrację oferowanych środków kontrastowych ,

    b/  dokumentacji potwierdzającej wymagania określone w pkt. 1.2

    c/ próbek oferowanych środków kontrastowych w ilości po 2 ampułki o wymaganych pojemnościach, z każdego oferowanego asortymentu w oryginalnych opakowaniach handlowych

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu  o dokumenty oraz oświadczenia  i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.

Brak choćby jednego z dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 SIWZ (wymienionych powyżej) lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak  pieczątki  lub podpisu  osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski)  spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą).

Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2.19 i 4.2.20  SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

 

W przedmiotowym postępowaniu  wymagane wadium w  wysokości 6.790,- zł.

Dla poszczególnych pakietów wadium wynosi:

Pakiet I   -  1 940,00 zł.;  Pakiet II  -  1 425,00 zł.;   Pakiet III -  2 170,00 zł.;   Pakiet IV -  1 255,00 zł.

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

a/   cena oferty                                                                - 100 pkt znaczenia w ocenie

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Termin składania ofert  do dnia 9.02.2007 r. do godziny 09:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – w Kancelarii, wejście J, II ptr., pok.nr 10.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.02.2007. o godzinie 11:00, w Sekcji Zamówień Publicznych

Wejście J, II ptr. ,pok. Nr 5.

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ wynosi 60 dni ; bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu

składania ofert.

 

OGŁOSZENIE O NINIEJSZYM ZAMÓWIENIU PRZEKAZANE ZOSTAŁO URZĘDOWI OFICJALNYCH PUBLIKACJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH W DNIU 8.01.2007 r.

 

                                   :

                                                                                                         

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2007-01-09 12:55)
  • Formularz ofertowy (2007-01-09 12:56)
  • Wzór umowy (2007-01-09 12:57)
  • Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2007-01-09 12:58)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-01-09 12:58)
  • Wyjaśnienia nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (2007-01-25 11:08)
  • Modyfikacja odpowiedzi na pytanie nr 3 do SIWZ zawartej w wyjaśnieniach nr 1 (2007-02-05 11:08)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2007-02-12 13:18)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2007-03-05 08:53)