Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR ZP/5935/2006

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto

Ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań

Sekcja Zamówień Publicznych tel./fax; 061/ 85 85 623

 

 

ogłasza:

 

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej równowartości 60.000 euro

 

na     DOSTAWĘ PŁYNÓW INFUZYJNYCH

dla potrzeb Szpitala  im. J. Strusia w Poznaniu

 

ADRES STRONY INTERNETOWEJ:

 

www.szpital-strusia.poznan.pl     link: zamówienia publiczne; przetargi i ogłoszenia

e-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, formularz ofertowy, wzór umowy i inne dokumenty zamieszczone zostały jako kolejne załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Kolejne dokumenty związane z przedmiotowym przetargiem zamieszczane będą sukcesywnie w trakcie trwania postępowania, również jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  obejmuje dostawę płynów infuzyjnych .

Przedmiot zamówienia podzielony został  na niżej wymienione pakiety (części):

 

PAKIET I  - Płyny infuzyjne w opakowaniach z jednym portem z korkiem bez latexu typu np. Medipur lub typu Eurocap

1. Aqua pro injectione a 500 ml                     -                800 op.

2. 5 % Inj. Glucosi a 250 ml                           -             1 400 op.

3. 5 % Inj. Glucosi a 500 ml                           -             6 700 op.

4. 10 % Inj. Glucosi a 500 ml                         -             8 000 op.

5. 20 % Inj. Glucosi a 500 ml                         -             1 000 op.

6. 0,9% Inj. Natrii  chlorati a 250 ml               -          11 000 op.

7. 0,9% Inj. Natrii  chlorati a 500 ml               -          13 000 op.

8. Płyn Sol. Ringeri a 500 ml                         -             1 900 op.

9. Płyn Sol. Ringeri a 1000 ml                       -                950 op.

10. Płyn wieloelektrolitowy a 500 ml              -           13 000 op.

11. Płyn wieloelektrolitowy a 1000 ml            -             3 000 op.

 

PAKIET  I A - Płyny infuzyjne w opakowaniach stojących z korkiem bez latexu z dwoma niezależnymi sterylnymi portami typu Ecoflac Plus

1. Aqua pro injectione a 100 ml                                 -       800 op.

2. Aqua pro injectione a 500 ml                                 -       600 op.

3. 0,9% Inj. Natrii  chlorati a 1 000 ml                        -       800 op.

4. 0,9% Inj. Natrii  chlorati a 500 ml                           -  10 000 op.

5. Płyn Sol. Ringeri a 500 ml                                     -       800 op.

6. Płyn Sol. Ringeri a 1 000 ml                                  -    1 000 op.

7. 0,9% Inj. Natrii  chlorati a 100 ml                           -  20 000 op.

8. 0,9% Inj. Natrii  chlorati a 250 ml                           -    3 000 op.

9. Płyn wieloelektrolitowy a 500 ml                            -      800 op.

10. Płyn wieloelektrolitowy a 1 000 ml                       -   1 000 op.

11. Przyrząd do aspiracji z butelek typu MiniSpike   - 19 200 szt.

12. Przyrząd do mieszania typu Ecoflac Mix            - 19 200 szt.

 

PAKIET  I B - Płyny infuzyjne

1. Aqua pro injectione a 250 ml                                 -      800 op.

2. Aqua pro injectione a 500 ml                                 -      900 op.

3. Płyn  jelitowy a 500 ml                                           -   1 000 op.

4. Płyn żołądkowy zapobiegawczy a 500 ml            -        60 op.

5. Dexstran 40.000 j.m. a 500 ml                              -        40 op.

6. Płyn Sol. Ringeri Lactate w worku a 1000 ml       -      500 op.

7. Theophyllinum a 250 ml                                        -      300 op.

8. Ionosteril Basic z glukozą a 500 ml                      -      400 op.

 

PAKIET  I C - Płyny infuzyjne w worku z podwójnym portem

1. 20% Inj. D-Mannit a 100 ml                                   -   4 600 op.

 

PAKIET  II

1. Emulsje tłuszczowe MCT/LCT 10% a 500 ml      -   400 op.

2. Aminokwasy 16g N w 1000 ml 10% a 500 ml      -   300 op.

 

PAKIET  III

1. Mieszanka do odżywiania  poza- jelitowego: worek dwukomorowy  (aminokwasy + glucoza) o zawartości azotu ok. 10g/1000ml i glukozy 200 – 250 g/1000ml   -  540 op.

 

PAKIET  IV

1. 2% Xylokaina h.chlor. 50 ml x 5                            -  900 op.

 

PAKIET  V

1. Hydroksyetylowana skrobia 6% , o cząsteczce  nie większej jak 130/0,4 a 500 ml   4200 op.

2. Hydroksyetylowana skrobia 10% , o cząsteczce  nie większej jak 200/0,5 a 500 ml –   200 op.

 

PAKIET  VI

1. 15% Kalium chloratum  x 10 a 20 ml                    -           1250 op.

2. 8,4%Natrium bicarbonicum x 10 a 20 ml              -             750 op.

 

PAKIET  VII

1.  Preparat typu Nutrisan  do żywienia dojelitowego lub doustnego (o smaku waniliowym) o gęstości kalorycznej 1 kcal/ml (norma kaloryczna)  a 500 ml                     320 op.

 

PAKIET  VIII

1.      Mieszanka do odżywiania pozajelitowego – worek trzykomorowy (aminokwasy +glucosa + tłuszcze) o zawartości: azotu 4,0 - 5,7 g/1litr, energia 500-800 kcal/1itr, węglowodany 60-80g/l, do żył obwodowych  a 1200 -1500 ml                         150 op.

 

PAKIET  IX

1. 20% Emulsja tłuszczowa o składzie: olej sojowy + MCT + olej z oliwek + olej rybi, a 500 ml- 60 op.

 

PAKIET X - Płyny do przepłukiwania w opakowaniach polietylenowych z odkręcanym zamknięciem typu Ecolav

1. 0,9% Natrium chlorati a 500 ml sterylne w opakowaniu polietylenowym z odkręcanym motylkiem – roztwór do płukania                                        -           3 200 op.

      

PAKIET  XI

1. Płyn kardiopolegiczny a 500 ml                            -           1 200 op.

 

PAKIET  XII - Preparaty odżywcze dla pacjentów na diecie odleżynowej, insulinowej, płynnej typu :

1. Nutridrink o smaku truskawkowym a 200 ml                                -   800 op.

2. Nutridrink o smaku waniliowym a 200 ml                                     -   800 op.

3. Nutridrink  Diasip (bez cukru) o smaku truskawkowym a 200 ml -   500 op.

4. Nutridrink Diasip (bez cukru) o smaku waniliowym a 200 ml      -    500 op.

   

                                                            

 

Oferty można składać na całość przedmiotu zamówienia lub wybrane przez wykonawcę pakiety, przy czym w danym pakiecie wymagany jest pełen wyszczególniony w nim asortyment.

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Umowa(y) z wykonawcą(ami) , którego (ych) oferta(y) zostanie(ą) wybrana(e) w danym pakiecie zostanie zawarta na okres od dnia jej podpisania do 28.02.2008r.

Dostawy realizowane będą sukcesywnie w trakcie trwania umowy na zamówienia wg bieżących potrzeb zamawiającego ; termin dostaw nie może być dłuższy niż 3 dni od daty złożenia zamówienia.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy:

-           spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych,

-           nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy,

-                       posiadają koncesję, zezwolenie lub inny dokument uprawniający wykonawcę do hurtowego obrotu lekami.

-        zaoferują płyny infuzyjne posiadające odpowiednie dokumenty dopuszczające je do obrotu medycznego i używania, wydane zgodnie z obowiązującymi  przepisami

-           zaoferują sprzęt spełniający warunki wprowadzenia  do obrotu medycznego i używania,  określone w ustawie z dnia 20.04.2004r. o wyrobach  medycznych ,tj.  posiadające certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii  Europejskiej lub dokument równorzędny – zgłoszenie do rejestru wyrobu   medycznego.

      Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych powyżej wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty:

-           Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

-           Jeśli Wykonawca przystępujący do postępowania prowadzi działalność   w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość jego oferty przewyższa dwukrotną wysokość kapitału zakładowego, do oferty tej należy dołączyć odpowiednie dokumenty wymagane w art. 230 kodeksu spółek handlowych (uchwała wspólników lub umowa spółki).

-           Koncesja, zezwolenie lub inny dokument uprawniający wykonawcę do hurtowego obrotu lekami.

-           Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

-           Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1  Prawa  zamówień publicznych.

-           Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 .

-           Oświadczenie o dopuszczeniu  oferowanych płynów infuzyjnych do obrotu medycznego i używania, wydane zgodnie z obowiązującymi  przepisami oraz że dokumenty te będą udostępnione do wglądu na żądanie zamawiającego.

-     Odpowiedni dokument potwierdzający dopuszczenie oferowanego sprzętu do  obrotu medycznego i używania, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii  Europejskiej lub dokument równorzędny – zgłoszenie do rejestru wyrobu   medycznego.

-           Wzory oferowanego asortymentu w oryginalnych sterylnych opakowaniach handlowych oraz materiały informacyjne dot. oferowanych płynów infuzyjnych.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu  o dokumenty oraz oświadczenia  i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.

Brak choćby jednego z dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 SIWZ (wymienionych powyżej) lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak  pieczątki  lub podpisu  osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski)  spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą).

Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2.11 i 4.2.12 i 4.2.13  SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

 

W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

 

a/   cena oferty                                                                - 100 pkt znaczenia w ocenie

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Termin składania ofert  do dnia 9.01.2007 r. do godziny 09:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – w Kancelarii, wejście J, II ptr., pok. nr 10.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.01.2007. o godzinie 10:30, w Sekcji Zamówień Publicznych

Wejście J, II ptr. , pok. Nr 5.

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ wynosi 30 dni ; bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu

składania ofert.

 

OGŁOSZENIE O NINIEJSZYM ZAMÓWIENIU PRZEKAZANE ZOSTAŁO PREZESOWI UZP  W DNIU 22.12.2006 r.


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2007-01-02 11:59)
  • Formularz ofertowy (2007-01-02 12:00)
  • Wzór umowy (2007-01-02 12:01)
  • Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2007-01-02 12:02)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zwartych w ofercie (2007-01-02 12:02)
  • Wyjaśnienia nr 1, modyfikacja i zmiana terminu do SIWZ (2007-01-04 11:25)
  • Formularz ofertowy po modyfikacji (2007-01-04 11:26)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2007-01-12 12:21)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2007-02-14 08:24)