Przetarg na dostawę probówek do ACT wraz z dzierżawą aparatów do pomiaru czasu krzepliwości krwi dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                                                                          Strona l z 2

                                OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/11/30-2283272

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12 Miejscowość:                                    Kod pocztowy:         Województwo:

Poznań                                                                       61-833                 wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów:                 Telefon:                    Fax:

Elżbieta Prządka                                        061/85 85 623        061/85 85 623

 e-mail    zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl              

:                                                                  

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

Rodzaj zamówienia:   Dostawy          Tryb postępowania:   Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa probówek do ACT wraz z dzierżawą aparatów do pomiaru czasu krzepliwości krwi dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgu Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

Ofertę można składać wyłącznie na całość przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia stanowi:

A. Dostawa probówek do ACT

1/ probówki z aktywatorem typu CELIT            -  5.000 szt.

2/ probówki uniwersalne zawierające trzy aktywatory jednocześnie: CELIT. KAOLIN, OKRUSZKI

SZKŁA                                                  -    100 szt.

B Oddanie zamawiającemu w dzierżawę aparatu do pomiaru czasu krzepliwości krwi dla

potrzeb Oddziału Kardiochirurgii w ilości 3 szt.


Kryteria oceny ofert:

a/ cena probówek do ACT                - 70 pkt. znaczenia w ocenie

b/ cena dzierżawy aparatów (mieś.) - 30 pkt. znaczenia w ocenie

 

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy) Data:  

08 / 12 / 2006 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - Kancelaria, pok. 10, wejście J, II ptr.

 

Dokumenty przetargowe zostały zamieszczone kolejno jako załączniki poniżej tego ogłoszenia

http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_owp                                                     2006-11-30


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2006-11-30 11:48)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2006-11-30 11:49)
  • Formularz ofertowy (2006-11-30 11:50)
  • Wzór umowy (2006-11-30 11:58)
  • Wzór oświadczenia z art.22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2006-11-30 11:59)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2006-11-30 12:04)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2006-12-11 09:27)
  • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (2007-01-10 11:29)