Przetarg nieograniczony na dostawę odzieży medycznej ochronnej oraz odzieży i bielizny operacyjnej wielorazowego użytku dla potrzeb Szpitala im.j.Strusia w Poznaniu

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                                                                          Strona l z 2

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/11/29-2334397

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:


Województwo:

wielkopolskie


Ulica:

Szkolna 8/12

Miejscowość:                                    Kod pocztowy:

Poznań                                                61-833


Osoba upoważniona do kontaktów:                 Telefon:

Magdalena GŁuchowska                                   0618585623

e-mail:                                                               Fax:

zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl              0618585623

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

Rodzaj zamówienia:                          Dostawy

Tryb postępowania:                           Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA obejmuje dostawa odzieży medycznej ochronnej oraz odzieży i bielizny operacyjnej wielorazowego użytku dla potrzeb Szpitala im. J.Strusia w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia podzielony został na następujące pakiety:

PAKIET l - ODZIEŻ MEDYCZNA CHRONNA dla personelu medycznego wielorazowego użytku:

 

1.       FARTUCH LEKARSKI DAMSKI - rękaw długi , w rozmiarach od 38 - 48(ilości poszczególnych  

       rozmiarów zamawiane będą wg bieżących potrzeb zamawiającego)-180szt

2. GARSONKA LEKARSKA DAMSKA - rękaw długi, w rozmiarach od 36 - 44 (ilości poszczególnych              rozmiarów zamawiane będą wg bieżących potrzeb zamawiającego)- 50 kompl.

3. GARSONKA PIELĘGNIARSKA DAMSKA- rękaw krótki,- 400 kompl. (łącznie z rozmiarami  nietypowymi)

- w rozmiarach od 36-54 - ilości poszczególnych rozmiarów zamawiane będą wg bieżących potrzeb     

  zamawiającego,

- oraz następujące rozmiary nietypowe (6 kompl.):

3 kompl. [kl.pierś. 125cm; talia 125 cm;biodra 145 cm;wzrost 170cm]

3 kompl. [kl.pierś. 155cm; talia 150 cm;biodra 170 cm;wzrost 165cm]

 

4.UBRANIE LEKARSKIE MĘSKIE- rękaw długi, w rozmiarach od 48 - 56    (ilości poszczególnych rozmiarów zamawiane będą wg bieżących potrzeb zamawiającego)- 100 kompl.

5.FARTUCH LEKARSKI MĘSKI - rękaw długi, w rozmiarach od 48 - 56 (ilości poszczególnych rozmiarów zamawiane będą wg bieżących potrzeb zamawiającego) - 30 szt.

PAKIET II- ODZIEŻ OPERACYJNA wielorazowego użytku :

1.KOMPLET ODZIEŻY OPERACYJNEJ DAMSKI (bluza + spodnie), rękaw krótki, w kolorze zielonym,w rozm. 164 cm x 104cm x 92cm -100 kompl.

2. KOMPLET ODZIEŻY OPERACYJNEJ MĘSKI (bluza + spodnie),), rękaw krótki w kolorze zielonym, w rozm. 178 cm x 108cm x 98cm -100 kompl.

 

PAKIET III- BIELIZNA OPERACYJNA wielorazowego użytku :

 1.PRZEŚCIERADŁO OPERACYJNE - w rozm. 160cm x 210 cm, w kolorze zielonym -2.500 szt

2. CHUSTA OPERACYJNA - w rozm. 90cm x 90cm, w kolorze zielonym- 600 szt.

3. CHUSTA OPERACYJNA - w rozm. 80cm x 80cm, w kolorze zielonym- 450 szt.

4. CHUSTA OPERACYJNA - w rozm. 45cm x 45cm, w kolorze zielonym- 300 szt.

PAKIET IV - RĘCZNIKI LNIANE

1. RĘCZNIKI LNIANE - w rozm. 100 cm x 50cm - 50 szt

PAKIET V - RĘCZNIKI FROTTE

1. RĘCZNIKI FROTTE - w rozm. 100 cm x 50cm - 50 szt.

Oferty można składać na całość przedmiotu zamówienia lub wybrany przez wykonawcę pakiet, przy czym w każdym pakiecie wymagany jest pełen wyszczególniony w nim asortyment.

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych.

Kryteria oceny ofert:

a/ cena oferty                                                          - 80 pkt. znaczenia w ocenie

b/ ocena jakości oferowanego asortymentu                - 20 pkt. znaczenia w ocenie

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy)

Data:   07 / 12 / 2006 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok.nr.l0 - KANCELARIA, II ptr.do 07.12.2006r. do godziny 09:00.

 

 

DOKUMENTY PRZETARGOWE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE KOLEJNO JAKO ZAŁACZNIKI PONIŻEJ TEGO OGŁOSZENIA

 

 

 

http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_owp                        2006-11 -29


ZAŁĄCZNIKI

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2006-11-29 14:29)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2006-11-29 14:30)
 • Formularz ofertowy (2006-11-29 14:30)
 • Wzór umowy (2006-11-29 14:30)
 • Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2006-11-29 14:31)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2006-11-29 14:32)
 • MODYFIKACJA (2006-12-01 12:13)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2006-12-01 12:16)
 • wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2006-12-04 08:23)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2006-12-15 13:01)
 • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (2007-01-11 08:17)