Przetarg nieograniczony na dostawę systemów do odsysania i drenażu stosowanych w intensywnej terapii i kardiochirurgii dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Urząd Zamówień Publicznych                                                 Strona l z 2

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/11/24-1133244

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12

Miejscowość:                                    Kod pocztowy:         Województwo:

Poznań                                            61-833                       wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów:                 Telefon:                                 Fax:

Elżbieta Prządka                                           061/85 85 623                061/85 85 623

e-mail:      zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl             

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

Rodzaj zamówienia:                           Dostawy Tryb postępowania:                           Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

 Dostawa systemów do odsysania i drenażu stosowanych w intensywnej terapii i kardiochirurg i i dla potrzeb

Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 pakiety (części):

 

PAKIET I - ZINTEGROWANE ZAMKNIĘTE SYSTEMY DO DRENAŻU    KLATKI  PIERSIOWEJ, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU      -   1.200 zestawów

PAKIET II - JEDNORAZOWE POJEMNIKI ZAMKNIĘTE DO ODSYSNIA Z MIEJSCA OPERACYJNEGO                          -   2.000 szt.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej. Oferta wariantowa winna obejmować:

1. wkłady workowe o cechach wymienionych w nazwie pakietu o pój. 2000 ml - 2000 szt.

2. pojemniki do wkładu workowego                                                               -   20 szt.

3. zestaw drenów (sterylnych) i łączników do drenów                                      - 800 szt.

PAKIET III - SYSTEMY DO ODSYSANIA WYDZIELINY Z DRZEWA OSKRZELOWEGO

1. pojemniki wielorazowe                "    w ilości   9 szt.

2. wkłady workowe jednorazowe      -    w ilości 800 szt.

3. zestaw drenów                              -    w ilości 800 szt.

 

Kryteria oceny ofert:

a/ cena oferty                                                 70 pkt. znaczenia w ocenie

b/ jakość oferowanego sprzętu medycznego     30 pkt. znaczenia w ocenie

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy) Data:

  04 / 12 / 2006 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - Kancelaria, pok. 10, wejście J,   II ptr.

 

 

Dokumenty przetargowe zostały zamieszczone kolejno jako załączniki poniżej tego ogłoszenia


ZAŁĄCZNIKI

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2006-11-24 14:24)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2006-11-24 14:25)
 • Formularz ofertowy (2006-11-24 14:25)
 • Wzór umowy (2006-11-24 14:26)
 • Wzór oświadczenia z art.22 ust.1i art. 24 ust. 1 i 2 (2006-11-24 14:27)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2006-11-24 14:28)
 • Informacja o zapytaniach do SIWZ złożonych po terminie (2006-11-30 07:54)
 • MODYFIKACJA (2006-11-30 09:48)
 • Formularz zmodyfikowany dla pakietu II (2006-11-30 09:49)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2006-12-11 14:31)
 • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (2007-01-04 11:48)