Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości obiektów Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                                   Strona l z 3

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/11/17-2256029

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12

Miejscowość:                                   Kod pocztowy:         Województwo:

Poznań                                              61-833                         wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów:                  Telefon:

Krystyna Frydrych                                                      0618585623

e-mail:                                                                         Fax:

zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl                0618585623

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

Rodzaj zamówienia:                         Usługi

Tryb postępowania:                           Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przetarg na świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości obiektów Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto.

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości (sprzątania) wyznaczonych pomieszczeń w obiektach szpitalnych zamawiającego. Wykonywane prace porządkowo-sprzątające oraz technologie stosowane przy realizacji tych prac winny zapewnić, gwarantować i spełniać utrzymanie właściwej higieny sanitarnej, wymogi sanitarno-epidemiologiczne oraz estetyczny wygląd sprzątanych powierzchni i pomieszczeń. Ponadto prace sprzątająco-porządkowe należy prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących w tutejszym zakładzie zarządzeń wewnętrznych i instrukcji dotyczących gospodarki odpadami oraz przepisów z zakresu ochrony środowiska, a wszyscy pracownicy wykonawcy będą zobowiązani do przestrzegania tych procedur i instrukcji. UWAGA ! Zamawiający informuje, że w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Poznań -Stare Miasto wdrożony został Zintegrowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2000, zatem wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania świadczonych usług do wprowadzonych w/w norm. Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości dotyczą następujących pomieszczeń w obiektach szpitalnych zamawiającego:

a)   SZPITAL IM. J. STRUSIA W POZNANIU. UL. SZKOLNA 8/12

- pomieszczenia administracyjne, poradnie, ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, windy osobowe oraz sanitariaty o powierzchni:

1. 3.453,82m2 sprzątanej codziennie we wszystkie dni robocze

2.   418,70m2 sprzątanej 1 raz w tygodniu

3.   268,03m2 sprzątanej 1 raz w miesiącu

ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH. UL.WINCENTEGO 2

- pomieszczenia administracyjne, ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, sanitariaty, pomieszczenia poradni o powierzchni:

1. 752,46 m2 sprzątanej codziennie we wszystkie dni robocze

2.   17,02 m2 sprzątanej 1 raz w tygodniu


UWAGA! PRACA NA TYM ODDZIALE ODBYWA SIĘ W KONTAKCIE Z MATERIAŁEM ZAKAŹNYM.

C) WYMAGANE CZYNNOŚCI l ZADANIA W ZAKRESIE SPRZĄTANIA. OBJĘTE ZAMÓWIENIEM:

1) zamiatanie i zmywanie środkami, o których mowa w pkt. 1.3 SIWZ oraz przy pomocy odpowiedniego sprzętu (jak w pkt. 1.8.siwz) powierzchni posadzek nie pokrytych wykładziną dywanową.

2) w miarę potrzeb zmywanie ścian pokrytych farbą olejną lub kafelkami w ciągach komunikacyjnych i innych pomieszczeniach.

3) zmywanie preparatami antybakteryjnymi (dezynfekcyjnymi) ścian, podłóg i innych powierzchni w pomieszczeniach medycznych i sanitarnych, a także wszystkich pomieszczeń na Oddziale Chorób Zakaźnych.

4) czyszczenie odkurzaczem wykładzin dywanowych i mebli tapicerowanych.

5) wycieranie kurzu ze wszystkich mebli, drzwi, parapetów okiennych zewnętrznych i wewnętrznych, lamp i wyposażenia, a w miarę potrzeb i ich zmywanie.

6) sprzątanie pomieszczeń, z zachowaniem należytej ostrożności, by nie zniszczyć lub uszkodzić odkurzanych przedmiotów.

7) usuwanie odpadów z koszy i innych pojemników oraz dostarczanie worków na odpady: wymagana jest segregacji odpadów w workach dostarczonych przez wykonawcę tj: odpady komunalne winny być umieszczane w workach czarnych.odpady medyczne w workach czerwonych.

8)   czyszczenie i dezynfekowanie sanitariatów (ścian, podłóg. urządzeń sanitarnych, armatur).

9) stałe dostarczanie środków dezynfekcyjnych, detergentów, preparatów zapachowych (odświeżaczy powietrza, kostek do WC). i drobnego sprzętu do bieżącego utrzymania czystości (szczotki do mycia WC).

10) sprzątanie poremontowe w pomieszczeniach objętych niniejszym zamówieniem, jeśli w czasie trwania umowy będą w nich prowadzone remonty.

11) odczyszczanie posadzek maszynowo oraz pokrywanie ich powierzchni warstwą ochronną antypoślizgową (powłoki akrylowe), wykonywane co najmniej raz w kwartale.

d)   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE RÓWNIEŻ:

1) dodatkowe sprzątanie w soboty, niedziele i święta ciągów komunikacyjnych (główne wejścia, hole, klatki schodowe) dostępnych dla osób odwiedzających pacjentów, w obu obiektach - w miarę potrzeb,

2) zagwarantowanie pracownika dyżurnego we wszystkie dni robocze w godz. 8:00 do 14:00 dla doraźnych potrzeb obiektu przy ul.Szkolnej (do dyspozycji Sekcji Gospodarczej),

3)  zagwarantowanie i wskazanie co najmniej jednej osoby koordynującej pracę personelu wykonawcy , która zapewni stały, bieżący nadzór nad pracownikami oraz nad wykonywaniem prac związanych z utrzymaniem czystości w obiektach szpitalnych zgodnie z niniejszym zamówieniem,

4) systematyczne dostarczanie worków do koszy na śmieci i innych pojemników na odpady,

5) systematyczne i terminowe dostarczanie środków dezynfekcyjnych. detergentów, preparatów zapachowych (odświeżaczy powietrza), kostek do WC. drobnego sprzętu do utrzymania czystości w sanitariatach (w tym szczotki do mycia WC i pojemniki z płynem dezynfekcyjnym do tych szczotek).

e) Wykonawca może zaoferować usługi dodatkowe, w wybranym przez siebie zakresie określonym w pkt. 2.2       ppkt. 2,3 i 4 formularza ofertowego; zaoferowanie usług dodatkowych nie jest obowiązkowe.

Kryteria oceny ofert:

a/ cena sprzątania l m2 powierzchni - 90 pkt znaczenia w ocenie

b/usługi dodatkowe - 10 pkt znaczenia w ocenie

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy)

Data:   27 / 11/ 2006 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 27.11.2006r. do godziny 09:00, w siedzibie zamawiającego - Kancelaria pok.

nr 10, wejście J, II ptr.

DOKUMENTY PRZETARGOWE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE KOLEJNO JAKO ZAŁĄCZNIKI PONIZEJ TEGO OGŁOSZENIA


ZAŁĄCZNIKI

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2006-11-17 13:31)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2006-11-17 13:31)
 • Formularz ofertowy (2006-11-17 13:32)
 • Wzór umowy (2006-11-17 13:32)
 • zał nr 1 do SIWZ (2006-11-17 13:33)
 • Zał nr 2 do SIWZ (2006-11-17 13:33)
 • Zał nr 3 do SIWZ (2006-11-17 13:33)
 • Zał nr 4 do SIWZ (2006-11-17 13:34)
 • Wzór oświadczenia z art 22 ust 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2006-11-17 13:35)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartch w ofercie (2006-11-17 13:36)
 • SPROSTOWANIE (2006-11-24 12:23)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2006-12-01 13:54)
 • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (2006-12-22 10:16)