Przetarg nieograniczony na dostawę igieł do portów naczyniowych, penów i zabiegów specjalistycnych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Urząd Zamówień Publicznych                                                 Strona l z 2

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/11/17-1205021

Nazwa i adres Zamawiającego

 

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12

Miejscowość:                                   Kod pocztowy:         Województwo:

Poznań                                              61-833                        wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów:                Telefon:

Elżbieta Prządka                                                  061/85 85 623

e-mail:                                                                 Fax:

zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl              061/85 85 623

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

Rodzaj zamówienia:                          Dostawy

Tryb postępowania:                          Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa igieł do portów naczyniowych , penów i zabiegów specjalistycznych dla potrzeb Szpitala im. J.

Strusia w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 pakietów (części) i obejmuje :

Jednorazowe aparaty do biopsji wątroby, igły do biopsji szpiku kostnego z talerza biodrowego, zestawy do trepanobiopsji szpiku kostnego , igły do nakłucia lędźwiowego i do znieczuleń podpajęczynówkowych , igły do portów naczyniowych, punche do biopsji, igły do penów, igły do biopsji tkanek miękkich -śródoperacyjnych

Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium oceny dla pakietów IV i V

 

cena oferty 100 pkt. znaczenia w ocenie

 

Kryterium oceny dla pakietów I, II, III, VI, VII, VIII

 

cena oferty 70 pkt. znaczenia w ocenie

ocena parametrów technicznych i użytkowych 30 pkt. znaczenia w ocenie

 

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy)

Data:   28 / 11/ 2006 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - Kancelaria, pok. 10, wejście J, II ptr.

http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_owp                                                     2006-11-17


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2006-11-17 09:41)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2006-11-17 09:41)
  • Formularz ofertowy (2006-11-17 09:42)
  • Wzór umowy (2006-11-17 09:42)
  • Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2006-11-17 09:45)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2006-11-17 09:46)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2006-11-24 12:26)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2006-12-13 12:22)
  • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (2007-01-16 10:37)