Przetarg nieograniczony na dostawę pomp strzykawkowych pojedynczych dla Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

 

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                                                                         Strona l z l

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/11/16-1087417

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:


 

Województwo:

wielkopolskie


Ulica:

Szkolna 8/12

Miejscowość:                                      Kod pocztowy:

Poznań                                          61-833


 

Osoba upoważniona do kontaktów:                  Telefon:

Krystyna Frydrych                                                   0618585623 e-mail:                                                                                                                   Fax:

zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl                0618585623

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

Rodzaj zamówienia:                           Dostawy

Tryb postępowania:                             Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa pomp strzykawkowych pojedynczych dla Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Kryteria oceny ofert:

cena oferty                    - 60 pkt. ocena parametrów technicznych - 40 pkt.

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy)

Data:   24 / 11 / 2006 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - Kancelaria ZOZ pok. nr 10 (wejście J)

DOKUMENTY PRZETARGOWE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE KOLEJNO JAKO ZAŁĄCZNIKI PONIŻEJ TEGO OGŁOSZENIA

 

 


ZAŁĄCZNIKI

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2006-11-16 13:57)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2006-11-16 13:57)
 • formularz ofertowy (2006-11-16 13:58)
 • wzór umowy (2006-11-16 13:58)
 • druk oświadczenia z art. 22 ust. i 24 ust. 1 i 2 (wzór - nieobowiązkowy) (2006-11-16 14:00)
 • druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2006-11-16 14:00)
 • sprostowanie formularza ofertowergo w pkt. 34 (2006-11-20 11:15)
 • wyjaśnienia nr 1 z dnia 20.11.2006r. (2006-11-20 11:16)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2006-11-28 11:58)
 • Zawiadomienie o wniesieniu protestu (2006-12-04 11:36)
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy (2006-12-15 10:54)