Przetarg nieograniczony na dostawę wysokiej klasy respiratora z przeznaczeniem do Sali Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu.

OGŁOSZENIE O wszczęciu POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/11/08-654641

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Star^ Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12

Miejscowość:                                   Kod pocztowy:         Województwo:

Poznań                                               61-833                        wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów:                Telefon:

Magdalena Głuchowska                                      0618585623

e-mail:                                                             Fax:

zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl                 0618585623

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

Rodzaj zamówienia:                         Dostawy

Tryb postępowania:                           Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa wysokiej klasy respiratora z przeznaczeniem do Sali   Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu w ilości 1 egzemplarz. Wymagane parametry techniczne i użytkowe przedmiotu zamówienia zostały opisane szczegółowo w części l formularza ofertowego, załączonego do niniejszej specyfikacji. Przedmiotem zamówienia jest sprzęt fabrycznie nowy, produkcji 2006r,posiadający certyfikaty, o których mowa w pkt 1.2 oraz 4.2.10 i 4.2.11 SIWZ, na który udzielona zostanie co najmniej 24-miesięczna gwarancja, spełniający wymagania co do parametrów technicznych, określonych w części l formularza ofertowego. Przedmiot zamówienia obejmuje również:

-   dostawę przedmiotu zamówienia transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko do siedziby

    zamawiającego (wraz z jego wniesieniem),

-   montaż, instalację i uruchomienie zamawianego sprzętu w siedzibie zamawiającego, w

    pomieszczeniu przez niego wskazanym,

-   przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego sprzętu i

    oprogramowania - wymagane jest szkolenie dla osób. które posługiwać się będą tym

     sprzętem,

Do oferty należy dołączyć szczegółowe materiały informacyjne dotyczące

oferowanego sprzętu-respiratora

Kryteria oceny ofert:

cena oferty                                    - 60 pkt znaczenia w ocenie

ocena parametrów technicznych     - 40 pkt znaczenia w ocenie

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy)

Data:   17 / 11/ 2006 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego-Kancelaria, pok. nr 10 , wejście J, II ptr. Oferty należy składać do dnia 17.11.2006r do godziny 09:00.

 

DOKUMENTY PRZETARGOWE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE KOLEJNO JAKO ZAŁĄCZNIKI PONIŻEJ TEGO OGŁOSZENIA

 


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2006-11-08 13:47)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2006-11-08 13:47)
  • Formularz ofertowy (2006-11-08 13:48)
  • Wzór umowy (2006-11-08 13:49)
  • Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2006-11-08 13:50)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2006-11-08 13:50)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2006-11-20 10:35)
  • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (2006-12-08 12:53)