Przetarg nieograniczony na dostawę narzedzi do zabiegów mikrochirurgicznych wykonywanych w kardiochirurgii dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

 

   

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                                   Strona l z l

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/11/07-457688

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:


 

Województwo:

wielkopolskie


Ulica:

Szkolna 8/12

Miejscowość:                                     Kod pocztowy:

Poznań                                                 61-833


 

Osoba upoważniona do kontaktów:                    Telefon:

Krystyna Frydrych                                                    0618585623

e-mail:                                            

                                                                                Fax:

zamówienia @ szpital-strusia.poznan.pl                  0618585623

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

Rodzaj zamówienia:                          Dostawy

Tryb postępowania:                           przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa narzędzi do zabiegów mikrochirurgicznych wykonywanych w kardiochirurgii dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Zamówienie obejmuje 4 zestawy mikronarzędzi najwyższej klasy. Przedmiot zamówienia podzielony został na XVII pakietów (części) - każdy rodzaj narzędzia stanowi odrębny pakiet.

Kryteria oceny ofert;

cena oferty                                                 - 60 pkt.

ocena jakości oferowanych narzędzi        - 40 pkt.

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy)

Data:   16 / 11 / 2006 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

w siedzibie zamawiającego do dnia 16.11.2006r. godz. 9-tej - Kancelaria Zakładu pok. nr 10 (wejście J, I ptr.)

 

DOKUMENTY PRZETARGOWE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE KOLEJNO JAKO ZAŁĄCZNIKI PONIŻEJ TEGO OGŁOSZENIA

 

 

 

 

http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_owp          2006-11 -07

 


ZAŁĄCZNIKI

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2006-11-07 14:03)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2006-11-07 14:04)
 • formularz ofertowy (2006-11-07 14:04)
 • wzór umowy (2006-11-07 14:05)
 • wzór oświadczenia z art 22 ust 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2006-11-07 14:06)
 • druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2006-11-07 14:06)
 • sprostowanie do umowy (2006-11-09 10:12)
 • umowa poprawiona (sprostotowanie. z dn. 9.11.06) (2006-11-09 10:38)
 • sprostowanie do SIWZ (2006-11-09 14:01)
 • Wyjasnienia nr 1 do SIWZ z dnia 9.11.2006r. (2006-11-09 14:02)
 • Wyjasnienia nr 2 do SIWZ z dnia 13.11.2006r. (2006-11-13 09:31)
 • Informacja o zapytaniach do SIWZ złożonych po terminie (2006-11-14 12:21)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert w pakietach (2006-11-28 14:11)
 • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (2006-12-18 08:26)