Przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu do zabiegów kardiochirurgicznych i chirurgicznych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                                   Strona l z 2

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/10/31-305079

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:


Województwo:

wielkopolskie


Ulica:

Szkolna 8/12

Miejscowość:                                     Kod pocztowy:

Poznań                                                61-833


Osoba upoważniona do kontaktów:                 Telefon:

Elżbieta Prządka                                                  061/85/85623

e-mail:                                                                 Fax:

zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl                0661/8585623

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

Rodzaj zamówienia:                          Dostawy                                                                    Tryb postępowania:                           Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmie zamówienia obejmuje dostawę drobnego sprzętu do zabiegów kardiochirurgicznych i chirurgicznych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na XX pakietów.

Kryteria oceny ofert:

Dla pakietów I - XVIII

a/ cena oferty     70 pkt. znaczenia w ocenie

b/ ocena parametrów technicznych i użytkowych   30 pkt. znaczenia w ocenie

Dla pakietów XIX i XX

a/ cena oferty      100 pkt. znaczenia w ocenie

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy)

 Data:   09 / 11 / 2006 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - Kancelaria, pok. 10, wejście J,    II ptr.

 

Dokumenty przetargowe zostały zamieszczone kolejno jako załączniki poniżej tego ogłoszenia

http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_owp                                                     2006-10-31


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2006-10-31 11:35)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2006-10-31 11:36)
  • Formularz ofertowy (2006-10-31 11:36)
  • Wzór umowy (2006-10-31 11:36)
  • Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2006-10-31 11:37)
  • Wzór zaztrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2006-10-31 11:39)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej umowy (2006-11-29 13:16)
  • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY OZU-2006-12-20-958348 (2006-12-20 13:50)